https://venue.ep.liu.se/issue/feed Venue 2024-05-30T10:57:33+02:00 Venue-redaktionen venue@liu.se Open Journal Systems <p style="padding-left: 15px;">Linköpings universitet vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola. I Venue kan du publicera, kommentera och utveckla olika slags beskrivningar av beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier.</p> https://venue.ep.liu.se/article/view/5332 Yrkesspråk möter skolspråk – uppstår kärlek? 2024-05-06T11:20:05+02:00 Håkan Johansson hakan.k.johansson@hkr.se <p>I artikeln presenteras sju vetenskapliga studier som ställt frågor kring hur yrkesspråk används i yrkesutbildning och hur det relaterar till ett mer allmänt skolspråk. Studierna antyder att yrkeslärare i olika grad omformar yrkesspråket för att det ska vara ett funktionellt verktyg i yrkesutbildningen, och att de gör detta genom att antingen luta sig utåt mot yrket eller inåt mot skolan. Artikeln är tänkt att vara ett tankeredskap för yrkeslärares kollegiala reflektion.</p> 2024-06-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Håkan Johansson https://venue.ep.liu.se/article/view/5139 Blivande lärares kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 2023-12-21T12:31:45+01:00 Sofia Littmarck sofia.littmarck@liu.se Mathilda Hallberg mathilda.hallberg@liu.se <p>Under hösten 2020 meddelade regeringen att ett tillägg om neuropsykiatriska svårigheter hade införts i examensmålen för lärarutbildningarna. Syftet var att stärka lärares kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter med målet att öka likvärdigheten i förskola och skola. Beslutet föregicks av ett förslag på tillägg till examensmålen som skickades ut på remiss till bland annat högskolor och universitet. Under remisstiden svarade flera lärosäten att de var kritiska mot tillägget. Analysen av remissvaren och förslaget till ändring av examensordningen visar en spänning mellan olika sätt att se på vilka perspektiv som ska råda i lärarutbildningens undervisning om elevers olikheter. Att lyfta fram en särskild grupp elever i examensmålen ansågs motverka snarare än stärka likvärdigheten i förskola och skola. &nbsp;</p> 2024-01-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Sofia Littmarck, Mathilda Hallberg https://venue.ep.liu.se/article/view/5116 Att verka som specialpedagog: Ett uppdrag under förhandling 2024-01-10T12:13:43+01:00 Adam Franzén venue@liu.se Jenni Ek Andersson venue@liu.se Henrik Lindqvist henrik.lindqvist@liu.se <p>Specialpedagogens uppdrag och roll innefattar många olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Rektor är den som sätter ramar och därmed också skapar förutsättningar för hur det specialpedagogiska arbetet ska utformas på den skola där specialpedagogen är verksam. Det verkar vanligt att specialpedagoger själva är med och skriver sina egna arbetsbeskrivningar. Specialpedagogers uppdrag kan därmed komma att bli format i förhandlingen som sker mellan rektor och specialpedagog. Denna artikel tar utgångspunkt i ett examensarbete av Franzén och Ek Andersson (2023) för att diskutera rollen som en specialpedagog kan få på en skola.</p> 2024-01-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Henrik Lindqvist, Jenni Ek Andersson, Tofthagaskolan, Vaggeryds kommun, Adam Franzén, Motala kommun https://venue.ep.liu.se/article/view/5090 Gästredaktionell introduktion 2023-11-22T14:05:58+01:00 Niklas Pramling niklas.pramling@ped.gu.se <p><strong>I detta temanummer av </strong><em><strong>Venue</strong></em><strong> presenteras fyra artiklar som alla på olika sätt adresserar samtida utmaningar för svensk förskola. Bidragsgivarna har deltagit i en nationell forskarskola för förskollärare med titeln, </strong><em><strong>Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogiska institutioner</strong></em><strong> eller i kortform ReCEC (en akronym som bygger på forskarskolans engelska titel, </strong><em><strong>National research school on contemporary challenges to early childhood education and care</strong></em><strong>). Forskarskolan är finansierad av Vetenskapsrådet (dnr. 2017–06035). </strong></p> 2024-03-25T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Niklas Pramling https://venue.ep.liu.se/article/view/5087 Att följa varje barns lärande i förskolan - en etisk och didaktisk utmaning för förskollärare 2024-01-31T14:05:47+01:00 Monica Ehrström monica.ehrstrom@mdu.se <p data-id="_paragraph-6"><strong data-id="_bold-14">En stor utmaning för förskollärare är att de ska planera sin undervisning för att utmana och stödja varje barns lärande</strong> <strong data-id="_bold-15">,</strong> <strong data-id="_bold-16">samtidigt </strong><strong data-id="_bold-17">som </strong><strong data-id="_bold-18">många förskollärare känner en osäkerhet </strong><strong data-id="_bold-19">inför bedömning </strong><strong data-id="_bold-20">som utgångspunkt för undervisningen</strong> <strong data-id="_bold-21">.</strong> <strong data-id="_bold-22">I en studie med </strong><strong data-id="_bold-23">fokus på</strong> <strong data-id="_bold-24">f</strong><strong data-id="_bold-25">örskollärares </strong><strong data-id="_bold-26">resonerande</strong> <strong data-id="_bold-27">(</strong><strong data-id="_bold-28">Ehrström</strong><strong data-id="_bold-29">, </strong><strong data-id="_bold-30">2023) </strong><strong data-id="_bold-31">framkommer att förskollärares </strong><strong data-id="_bold-32">osäkerhet</strong> <strong data-id="_bold-33">kan</strong> <strong data-id="_bold-34">relateras </strong><strong data-id="_bold-35">till</strong> <strong data-id="_bold-36">bedömningens</strong> <strong data-id="_bold-37">moraliska </strong><strong data-id="_bold-38">dimension</strong> <strong data-id="_bold-39">. De</strong><strong data-id="_bold-40">t</strong> <strong data-id="_bold-41">vill säga </strong><strong data-id="_bold-42">att förskollärar</strong><strong data-id="_bold-43">e</strong> <strong data-id="_bold-44">ska</strong> <strong data-id="_bold-45">vända blicken mot enskilda barn</strong> <strong data-id="_bold-46">för att följa progressionen i deras</strong> <strong data-id="_bold-47">lärprocess</strong><strong data-id="_bold-48">er</strong> <strong data-id="_bold-49">,</strong> <strong data-id="_bold-50">samtidigt som</strong> <strong data-id="_bold-51">det</strong> <strong data-id="_bold-52">i forskni</strong><strong data-id="_bold-53">ng </strong><strong data-id="_bold-54">(</strong><strong data-id="_bold-55">Alasuutari</strong><strong data-id="_bold-56">, Markström &amp; Vallberg Roth, 2014;</strong> <strong data-id="_bold-57">Vallberg Roth, 2014</strong><strong data-id="_bold-58">) </strong><strong data-id="_bold-59">framkommit</strong> <strong data-id="_bold-60">risker med bedömning</strong> <strong data-id="_bold-61">för barns identitetsskapande</strong> <strong data-id="_bold-62">.</strong> <strong data-id="_bold-63">N</strong><strong data-id="_bold-64">är förskollärare känner sig osäkra på vad som är etiskt rätt mot barnet </strong><strong data-id="_bold-65">kan det innebära</strong> <strong data-id="_bold-66">att de undviker att uppmärksamma och följa pro</strong><strong data-id="_bold-67">g</strong><strong data-id="_bold-68">ressionen i enskilda barns lärande. D</strong><strong data-id="_bold-69">ärmed kan det </strong><strong data-id="_bold-70">leda till</strong> <strong data-id="_bold-71">konsekvenser</strong> <strong data-id="_bold-72">när</strong> <strong data-id="_bold-73">förskollärare ska </strong><strong data-id="_bold-74">planera och </strong><strong data-id="_bold-75">genomföra sin undervisning baserat på didaktiska ställningstaganden </strong><strong data-id="_bold-76">för att</strong> <strong data-id="_bold-77">utmana varje barn i deras lärande. </strong></p> 2024-03-27T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Monica Ehrström https://venue.ep.liu.se/article/view/5086 Teknikundervisning i förskolan 2024-05-30T10:57:33+02:00 Sara Eliasson sara.eliasson.2@gu.se <p>Teknikundervisning i förskolan har under de senaste två decennierna tydliggjorts som eget ämnesområde i svenska läroplanen. Teknik är ett brett ämnesfält, och kan förklara varför förskolepersonal ofta har vaga och osäkra föreställningar om vad teknik i förskolan kan vara och hur man kan undervisa om teknik. Här behövs mer forskning, och i artikeln beskrivs resultatet från en licentiatuppsats, där deltagarnas interaktion i förskolans teknikaktiviteter har studerats med hjälp av videoobservation. Resultatet visar att med ett lyhört förhållningssätt och med hjälp av tal, gester och konkreta föremål riktar förskollärare barns gemensamma uppmärksamhet mot olika dimensioner av teknikkunskap i aktiviteterna. I artikeln diskuteras studiens resultat, där fyra av de fem dimensionerna tydligt framträder, medan teknikens historiska dimension framträder inte alls, och vilka didaktiska implikationer detta kan ge.</p> 2024-05-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sara Eliasson https://venue.ep.liu.se/article/view/5084 Teoretisk kunskap hjälpte mig förstå min praktik 2024-01-31T13:45:59+01:00 Jenny Henriksson jenny.henriksson@bjuv.se <p><strong>I texten berättar jag om hur min tid som doktorand i forskarskolan ReCEC och hur den licentiatuppsats som jag skrev (Henriksson, 2022) har bidragit till att utveckla min förståelse för mig själv som undervisande förskollärare och min undervisningspraktik.&nbsp; I texten lyfts utmaningar och dilemman som förklaras med stöd i licentiatstudiens resultat. Syftet är att visa hur en teoretisk förståelse bidrar till utvecklandet av förskolans undervisningspraktiker.</strong></p> 2024-04-29T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Jenny Henriksson https://venue.ep.liu.se/article/view/5045 Handledares perspektiv på lärarstudenters känslomässiga utmaningar under VFU 2023-10-19T13:49:42+02:00 Henrik Lindqvist henrik.lindqvist@liu.se <p style="font-weight: 400;"><strong>Verksamhetsförlagdutbildning (VFU) är viktig del i lärarstudenters utbildning. Under VFU möter lärarstudenter situationer som de rapporterar som känslomässigt ansträngande, så som till exempel konflikter med elever. Handledning under VFU är en viktig del av lärarutbildningen, och handledarnas perspektiv på lärarstudenters utmaningar under VFU kan påverka deras handledning. </strong></p> 2023-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Henrik Lindqvist https://venue.ep.liu.se/article/view/4639 Det kan vara rätt att göra fel 2023-09-22T12:40:20+02:00 Johanna Frejd johanna.frejd@liu.se Niklas Pramling niklas.pramling@ped.gu.se <p>I den här texten beskrivs hur en förskollärare tar vara på en situation där hon upptäckt att hon tidigare har ”gjort fel” och sedan mycket medvetet koordinerar flera olika resurser (gester, tal, mimik, intonation osv) för att undervisa om ett naturvetenskapligt fenomen – tromber. Poängen med texten är således att visa hur ett fel kan vändas till något som är helt rätt genom en skicklig förskollärare. Förskolläraren rör sig mellan fantasi och verklighet och använder kontrastering mellan begrepp för att synliggöra fenomenet. Analysen visar att ett identifierat ”fel” kan användas som en pedagogisk resurs.</p> 2023-09-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Johanna Frejd, Niklas Pramling, professor https://venue.ep.liu.se/article/view/4502 En komplett och nyanserad karta 2023-09-22T12:40:40+02:00 Kristin Westerholm kristin.westerholm@liu.se Lotta Holme lotta.holme@liu.se Jessica Isaksson jessica.isaksson@nykoping.se Sara Sjöberg sara@etg.nu <p>Skollagstiftningen är tydlig: De elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd har rätt att få det. Och detta stödbehov ska ses i relation till att elever inte når - eller riskerar att inte nå - kunskapskraven. Till grund för beslutet om särskilt stöd ligger <em>den pedagogiska kartläggningen</em>. Denna kartläggning har alltså en central roll för det specialpedagogiska arbetet och kan vara avgörande för elevens lärande och utveckling.</p> <p>Studien bygger på en tematisk innehållsanalys av tjugo pedagogiska kartläggningar av elever, vilka, trots extra anpassningar, bedöms inte nå kunskapskraven. Kartläggningarna gäller elever i grundskolan, av varierande ålder och kön. I fokus för analysen står skolpersonalens sätt att beskriva elever och hur elevers behov av stöd framträder. </p> <p>Resultaten visar att <em>skolan är mer än bara kunskap</em>. Beteenden som anses vara viktiga för att lyckas i skolan, oavsett ämne, beskrivs relativt utförligt av skolpersonalen i de pedagogiska kartläggningar som har analyserats i studien. Elevernas karaktärsdrag och egenskaper beskrivs utifrån vad de är eller inte är, och vad de gör eller inte gör, på ett kategoriskt sätt.</p> <p>När det gäller <em>att lyckas i skolan</em> kan beskrivningarna av insatser sägas utgå från ett relationellt perspektiv. Kartläggningarna vittnar om skolor som aktivt arbetar med att ge elever särskilt stöd genom att anpassa individens lärmiljö. Det framgår dock inte alltid vilka kunskaper eleverna har eller saknar.</p> 2023-03-15T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Kristin, Lotta, Jessica, Sara https://venue.ep.liu.se/article/view/4495 Att upprätthålla en gemenskap i skolan 2023-09-22T12:40:43+02:00 Paul Horton paul.horton@liu.se <div><span lang="SV">Enligt skollagen (2010:800, kap. 2) ska grundskolan ’främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.’ Skolan ska med andra ord bidra till att elever blir en del av en god gemenskap. Men det kan upplevs som svårt för skolpersonal att hantera elevers sociala relationer eftersom de ofta inte är närvarande när något negativt händer, och även när de är närvarande kan det vara svårt att veta om det som sagts eller gjorts var negativt menat eller ’bara på skoj’. I detta ULF-projekt tog vi utgångspunkt i en hela-skolan-ansats med syftet att utveckla medvetenheten hos lärare och elever kring dessa frågor och öka vuxennärvaron på platser i skolan som både forskningen och eleverna själva pekat ut som särskilt socialt riskabla. </span></div> 2023-03-06T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Paul Horton https://venue.ep.liu.se/article/view/4493 Uttalsundervisning på sfi 2023-09-22T12:40:25+02:00 Elisabeth Zetterholm elisabeth.zetterholm@liu.se Emeli Ydringer emeli.ydringer@utb.kinda.se <p>Vuxna andraspråksinlärare talar ofta språket med en brytning, men det behöver inte betyda att det är svårt att förstå talaren. För att undvika missförstånd i kommunikation är ett begripligt uttal nödvändigt. Därför är explicit uttalsundervisning viktigt. Många lärare menar att det är svårt att undervisa i uttal och lägger därför mera tid på andra moment i sin undervisning. Efter att ha fått mera kunskap och didaktiska verktyg, i ett samarbete mellan lärare och forskare i ett ULF-projekt, har lärare nu fått en ny insikt om viken av uttalsundervisning och integrerar det i sin undervisning på olika nivåer. De menar också att eleverna fått en ökad medvetenhet och förståelse för vikten av ett förståeligt uttal vilket kommer att bidra till ett bättre och tydligare uttal. </p> 2023-04-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Elisabeth Zetterholm, Emeli Ydringer https://venue.ep.liu.se/article/view/4445 Tema – en väg för att skapa helhet och lugn i det fritidspedagogiska arbetet 2023-09-22T12:40:23+02:00 Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Lina Lago lina.lago@liu.se <p>Artikel belyser ett aktionsforskningsarbete i fritidshem inom ramen för ULF. Projektet syftar till att öka kvalitén i fritidshem och att personalen får verktyg att arbeta på ett systematiskt sätt med läroplanen med utgångspunkt i fritidspedagogik. I utvecklingarbetet, som beskrivs i artikeln, har arbetslaget prövat ett temainriktat arbetssätt där de fokuserat på det i läroplanen framskrivna centrala innehållet för fritidshemmet och relaterat det till sociala relationer, elevinflytande och utvecklande av kompetenser.&nbsp;</p> 2023-05-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Helene Elvstrand, Lina Lago https://venue.ep.liu.se/article/view/4402 Så kan lärare öka elevers trygghet på rasten 2023-09-22T12:40:37+02:00 Camilla Forsberg camilla.forsberg@liu.se Paul Horton Paul.Horton@liu.se <p style="font-weight: 400;"><strong>Elever i årskurs tre till sex känner sig tryggare i skolan om lärare finns närvarande, är vaksamma och ingriper mot framförallt mobbning och ensamhet på rasten. För att öka elevers trygghet i skolan efterfrågar eleverna därför insatser i relation till rasten. En aspekt som elever efterfrågar för att öka deras trygghet på rasten är att lärare finns närvarande. Utöver att finnas närvarande på raster behöver lärare också vara vaksamma på vad som händer mellan elever. I synnerhet behöver lärare vara vaksamma på att ingen är utsatt för mobbning eller ensam. Dessutom menar eleverna att det inte räcker med att lärare är närvarande och ser vad som händer utan de behöver även behöver ingripa mot mobbning och ensamhet. Ibland behöver de ingripa mer än vad de gör idag för att öka elevers trygghet och få stopp på mobbning och ensamhet. </strong></p> 2023-03-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Camilla Forsberg, Paul Horton https://venue.ep.liu.se/article/view/4307 Ett utvecklingsinriktat ledarskap av klassrumsbeteende 2023-08-25T10:03:14+02:00 Ramon Lewis venue@liu.se <div><strong>Ledarskap i klassrummet (på engelska Classroom Management) tycks för många pedagoger helt enkelt innebära en process som går ut på att hålla ordning i klassrummet. En ordning som skyddar både lärare och elever och möjliggör lärande för eleverna i teore­tiska ämnen, som första och andra språk, matematik och naturvetenskap, såväl som i estetiska ämnen. Detta kan åstadkommas genom att göra eleverna lydiga och följsamma, och generellt sett framstår denna inställning som normativ</strong></div> 2022-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ramon Lewis, La Trobe university, Australien https://venue.ep.liu.se/article/view/4302 Elever som hjälper utsatta för mobbning 2023-09-22T12:40:46+02:00 Robert Thornberg robert.thornberg@liu.se <p><strong>När mobbning äger rum i skolan finns ofta andra elever i närheten som ser vad som händer. Hur dessa elever reagerar har betydelse för själva förekomsten av mobbning. I den här artikeln presenteras forskning som undersökt hur en del aspekter av skolkontexten hänger samman med hur elever som ser mobbning hjälper den utsatta, förblir passiva eller tar mobbarnas parti. </strong></p> 2022-11-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Robert Thornberg https://venue.ep.liu.se/article/view/4206 Starka känslor 2023-09-22T12:40:28+02:00 Håkan Löfgren hakan.lofgren@liu.se Caroline Faleström venue@liu.se Linda Råbesjö venue@liu.se Britta Stafstedt venue@liu.se Lars Strömberg venue@liu.se Patrik Finnberg venue@liu.se Josefine Selberg venue@liu.se Susanne Dahlborg venue@liu.se Anders Hallqvist anders.hallqvist@liu.se Agneta Grönlund agneta.gronlund@liu.se <p>I denna artikel presenteras resultat från ett ULF-projekt där lärare på en gymnasieskola, i samverkan med forskare från LiU, samlat in och analyserat elevers skrivna berättelser om sina erfarenheter av emotioner i relation till prestationer under de år som de gått på gymnasiet. En slutsats vi drar är att fler skolor bör analysera sin egen praktik angående emotioner i relation med bedömningstillfällen och att den metod lärare och forskare utvecklat i detta projekt ger gott stöd i ett sådant arbete. Det kan få stor betydelse för lärares arbete och för elevers lust att lära och prestera i skolan.</p> <p> </p> 2023-04-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Håkan Löfgren https://venue.ep.liu.se/article/view/4187 Att studera gymnasieelevers prestationsemotioner genom berättelser 2023-09-22T12:40:32+02:00 Håkan Löfgren hakan.lofgren@liu.se Caroline Faleström venue@liu.se Linda Råbesjö venue@liu.se Britta Stafstedt venue@liu.se Lars Strömberg venue@liu.se Patrik Finnberg venue@liu.se Josefin Selberg venue@liu.se Anders Hallqvist anders.hallqvist@liu.se Agneta Grönlund agneta.gronlund@liu.se <p>Följande ULF-projekt (Utveckling, lärande, forskning) är ett samarbete mellan en kommunal gymnasieskola i en mellanstor stad samt Linköpings Universitet. Syftet är att öka förståelsen för hur gymnasieelever upplever prestationssituationer. Genom en narrativ ansats har 261 elevberättelser analyserats och kategoriserats<em>.</em> De känslor som kan knytas till erfarenheter av att bli bedömda kallas i studien för prestationsemotioner. En prestation kan definieras som en aktivitet som mäts mot någon form av standard och prestationsemotioner är emotioner som kopplas till en sådan aktivitet. Vanligt förekommande positiva prestationsemotioner är stolthet, nöje, hopp, tacksamhet, avslappning, belåtenhet och lättnad. Negativa prestationsemotioner är oro, ångest, stress, skam, tristess, hopplöshet eller besvikelse (Pekrun, 2007; 2014). I studien finns en rad positiva och negativa emotioner som eleverna tillskriver sina prestationer, samt att elevernas känslor ofta förändras i samband med viktiga prestationer. Eleverna gör känsloresor som verkar ha betydelse för deras vilja och förmåga att prestera i framtiden. En mer utförlig resultatredovisning görs i en annan artikel i Venue. Utöver dessa resultat har projektet skapat ett kollegialt lärande som lyfter och bidrar till en mer hållbar bedömningspraktik.</p> 2023-04-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Håkan Löfgren https://venue.ep.liu.se/article/view/4128 Hur får vi kvar dem på fritids?: Att utveckla fritidshemmets verksamhet med fokus på de äldsta eleverna 2022-09-28T11:31:42+02:00 Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Lina Lago lina.lago@liu.se Anna Björk anna.bjork@utb.kinda.se Sebastian Claesson sebastian.claesson@utb.kinda.se Marcus Karlsson marcus.karlsson@utb.kinda.se Annika Storm annika.storm@utb.kinda.se Linda Lundh linda.lundh@utb.kinda.se Andreas Almroth andreas.almroth@utb.kinda.se Tobias Claesson tobias.claessson@utb.kinda.se Erika Eklund erika.eklund@utb.kinda.se Zacharias Häljeskog zacharias.haljeskog@utb.kinda.se <p>I denna artikel beskrivs ett ULF projekt i fritidshem som syftade till att utvecka verksamhet som också attraherar de äldsta eleverna, 10-12 åringarna. Utvecklingsprojektet har genomförts genom en aktionsforskningsbaserad ansats där personal i fritidshem haft återkommande reflektionsträffar tillsammans med forskare. Detta har utmynnat i att personalen har tillsammans med eleverna utvecklat olika former av aktiviteter som bygger både på elevers behov och intressen. Det har bland annat handlat om att skaffa sig mer kunskap om digitala verktyg och se över fritidshemmets inonhusmiljö för att erbjuda rum både för lugna och livliga aktiviteter.&nbsp;</p> 2022-09-02T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Helene Elvstrand, Lina Lago, Anna Björk, Sebastian Claesson, Marcus Karlsson, Annika Storm, Linda Lundh, Andreas Almroth, Tobias Claesson, Erika Eklund, Zacharias Häljeskog https://venue.ep.liu.se/article/view/4127 Att synliggöra ett fritidspedagogiskt förhållningssätt 2022-06-10T15:24:06+02:00 Lina Lago lina.lago@liu.se Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Katharina Hertz katharina.hertz@soderkoping.se Johan Hjelm johan.hjelm@soderkoping.se Klas Johansson klas.johansson@soderkoping.se Micaela Petersson micaela.petersson@soderkoping.se Christoffer Andersson christoffer.andersson@soderkoping.se Oscar Arnryd oscar.arnryd@soderkoping.se Jamila Eichouh jamila.eichouh@soderkoping.se Kajsa Nilsson kajsa.nilsson@soderkoping.se Anton Wållberg anton.wallberg@soderkoping.se <p>Vad är kärnan i fritidshemmets undervisning, hur kan fritidspedagogiska förhållningssätt synliggöras och utvecklas och vad kräver det för lärarposition? Sådana frågor har varit utgångspunkt för det ULF-projekt som presenteras i denna artikel.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Lina Lago, Helene Elvstrand, Katharina Hertz, Johan Hjelm, Klas Johansson, Micaela Petersson, Christoffer Andersson, Oscar Arnryd, Jamila Eichouh, Kajsa Nilsson, Anton Wållberg https://venue.ep.liu.se/article/view/4118 Dokumentation i förskola och skola - för vem och varför? 2022-09-28T11:31:45+02:00 Susanne Severinsson susanne.severinsson@liu.se Katarina Elfström Pettersson katarina.elfstrom.pettersson@liu.se <p><strong>I vårt samhälle dokumenteras det mer än någonsin och förskola och skola utgör inget undantag. Dokumentation har blivit ett viktigt verktyg när nyliberala idéer om ett samhälle med reflekterande ansvarstagande medborgare, som kan bidra till att skapa välfärd och tillväxt, ska förverkligas (Rose m.fl. 2006; Alastair, Markström &amp; Vallberg-Roth 2014; Markström 2015). Det blir i ett sådant samhälle viktigt att kunna visa att utvecklingen går åt rätt håll, oavsett om det är en individ eller en organisation det gäller, och att handlingsplaner, utvecklingsplaner och åtgärder är de rätta och följs. Förskollärare och lärare får hjälp att dokumentera genom mallar av olika slag vilket påverkar innehållet i dokumentationen. </strong></p> 2022-06-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Susanne Severinsson https://venue.ep.liu.se/article/view/4103 Informell bedömning avgörande i tidig läsundervisning: både av sociala och kognitiva förmågor 2023-09-22T12:40:48+02:00 Ulrika Andersson ulrika.b.andersson@liu.se <p><strong>Den här artikeln handlar om hur lärare använder bedömning för att utforma den tidiga läsundervisningen. Artikeln bygger på en intervjustudie där 12 lärare berättar om sitt bedömningsarbete i tidig läsundervisning. </strong><strong>Det visar sig att lärarna kontinuerligt bedömer elevernas förmågor och att de bedömer både elevernas sociala och kognitiva förmågor för att anpassa läsundervisningen. </strong><strong>Det handlar om såväl formella som informella bedömningar. Elevernas läsförmågor förändras i olika takt och studien visar att lärarnas bedömningar snabbt kan bli inaktuella. De informella bedömningarna framstår som en kvalitetssäkring, ett sätt för läraren att få information om hur eleven svarar på genomförd undervisning under tiden som den pågår. </strong></p> 2022-09-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ulrika Andersson https://venue.ep.liu.se/article/view/4060 Interaktioner och relationer mellan lärare och elever, en kort översikt 2021-09-21T17:19:24+02:00 Theo Wubbels venue@liu.se <p>Positiva relationer mellan lärare och elever är av största vikt för elevers lärande (se t ex Wubbels, et al., 2016). Lärare som har positiva relationer med sina elever sägs ofta ha “varma krav”, det vill säga de visar omsorg om sina elever samtidigt som de också ställer höga krav på dem (Ross et al., 2008). Sådana lärar-elev-relationer (ett ganska stabilt, generellt beteende, eftersom det är konstant över en längre tid) byggs upp genom interaktioner mellan läraren och eleverna (det beteende som elever och lärare uppvisar från en stund till nästa), särskilt under det första mötet mellan läraren och en ny klass (Mainhard et al., 2011).</p> 2021-09-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Theo Wubbels, Utrechts Universitet, Nederländerna https://venue.ep.liu.se/article/view/3930 Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande 2021-06-17T17:02:29+02:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se Anja Thorsten anja.thorsten@liu.se Anneli Mohlin venue@liu.se Camilla Heiskanen venue@liu.se Caisa Skoglund venue@liu.se Johan Meckbach venue@liu.se Margareta Dott venue@liu.se Rickard Kenndal venue@liu.se Frida Enwall venue@liu.se Karin Månsson venue@liu.se <p>Ett sätt att få syn på hur lärare leder undervisning är att använda sig av observationer och då kan ett observationsprotokoll vara till hjälp. Hur ett protokoll togs fram och hur det till slut ser ut beskrivs i denna artikel.&nbsp;</p> 2021-06-17T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Marcus Samuelsson, Anja Thorsten, Anneli Mohlin, Camilla Heiskanen https://venue.ep.liu.se/article/view/3696 Att utveckla förmågan att reflektera om sin yrkespraktik 2021-09-03T09:37:53+02:00 Malin Nyberg malin.nyberg75@gmail.com Anja Thorsten anja.thorsten@liu.se <p class="Artikel-Brdtext"><strong>Reflektionsuppgifter av olika slag är viktigt på många yrkesprogram. Genom reflektionen förväntas eleverna analysera sina erfarenheter och koppla samman teori och praktik. På så sätt kan de utveckla en begynnande yrkesidentitet. Att reflektera kan dock vara en utmaning för många elever. Den här artikeln bidrar med kunskap både om hur eleverna gör när de reflekterar och om vad lärare skulle behöva lyfta fram i undervisningen för att stötta elevernas reflektionsförmåga.</strong></p> 2021-10-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Malin Nyberg, Anja Thorsten https://venue.ep.liu.se/article/view/3480 Påverkar covid-19 lärares betygs- och bedömningspraktik? 2021-03-19T16:45:51+01:00 Linda Ekström Lind linda.ekstromlind@linkoping.se Cornelia Wilhelmsson cornelia.wilhelmsson@utb.linkoping.se Anna Martin Bylund anna.martin.bylund@liu.se Linneá Stenliden linnea.stenliden@liu.se <p>Svensk gymnasieskola övergår 18 mars 2020 till distansundervisning med anledning av covid-19. Eleverna deltar hemifrån och lärarna arbetar antingen på skolan eller hemma. Grundskolan är fortsatt öppen och lärarna, och majoriteten elever, vistas i skolan. Rådande restriktioner anger att de med symtom ska vara hemma (Utbildningsdepartementet, 2020), vilket gör att vissa grundskoleelever deltar på distans. Därmed förändras skolpraktiken inom båda skolformerna: lärare och elever befinner sig i samma tid - arbetar utifrån befintligt schema - men separeras helt eller delvis fysiskt. Nu väcks nya frågor kring bedömning och betygsättning. Under vårterminen brukar elever få möjlighet att bekräfta eller höja sina prestationer. Hur ska detta ske när lärare och elever är åtskilda vid bedömningstillfällena? Betydelsefullt är att betygsättning genomförs på ett trovärdigt och rättssäkert sätt. Därför belyser vi hur lärare utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv agerar i relation till bedömning och betygsättning i en förändrad skolpraktik.</p> 2021-03-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Linda Ekström Lind, Cornelia Wilhelmsson, Anna Martin Bylund, Linneá Stenliden https://venue.ep.liu.se/article/view/3453 Spel i förskolan stöttar förskolebarns lärande i matematik 2021-06-23T17:04:18+02:00 Jessica Elofsson jessica.elofsson@liu.se <p>I denna artikel presenteras resultatet från en studie i förskolan där barns lärande i matematik stått i fokus. Resultaten visar att förskolebarn som ges möjlighet att spela spel som innefattar siffror och tal stöttas i sitt lärande. Olika spel stöttar olika typer av förmågor hos barnen och kan med fördel användas i förskolans verksamhet för att stötta barns tidiga lärande i matematik.</p> 2021-01-26T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Jessica Elofsson https://venue.ep.liu.se/article/view/3451 Att begripa vad dom begriper 2021-08-16T08:40:32+02:00 Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se <p class="paragraph" style="margin: 0cm; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span class="normaltextrun">Att lära sig matematik innebär att man kommer i kontakt med en mängd olika matematiska begrepp. Genom att tillägna sig begreppen ges eleverna en större möjlighet att förstå matematiken som ska läras. Begreppen hjälper dom att begripa matematiken. Begreppen inom matematiken, liksom inom alla sammanhang har en stor betydelse för möjligheten att förstå och kunna samtala om det man är engagerad i. </span></p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Joakim Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/3450 Professionsutveckling i matematikundervisning 2021-06-01T11:19:34+02:00 Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se <p>Hur lärare planerar, genomför och utvärderar sin undervisning är centralt för att elever ska få den bästa undervisningen, en undervisning som optimerar deras chanser att lära sig skolmatematiken. Genom att ständigt arbeta med att förbättra undervisning kommer läraren att kunna erbjuda en undervisning som blir tydligare avseende hur kunnandet synliggörs för eleven. I nedanstående artikel beskrivs ett forsknings- och utvecklingsprojekt där vi studerade effekten av ett kompetensutvecklingsprogram med fokus på matematikdidaktik.</p> 2022-01-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Joakim Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/3449 Att utveckla snabbhet i matematik 2021-07-05T12:52:17+02:00 Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se <p class="paragraph" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 115%; vertical-align: baseline;"><span class="normaltextrun"><span style="color: black;">I den första kursplanen för matematik var övning av de grundläggande talkombinationerna tydligt framskrivna (Lgr 62). Skrivningar som att ”Grundliga övningar i såväl addition som subtraktion inom talområdet 1-10 är mycket viktiga” illustrerar den betydelse denna typ av kunskap ansågs ha. Idag skrivs dessa kunskaper fram på ett annat sätt. Det handlar mer om att förstå och kunna använda metoder för beräkningar i olika situationer (LpO 11). Inget specifikt är uttalat om de grundläggande talkombinationerna, vilket kan ha påverkat att dessa kunskaper inte fokuseras lika mycket i skolan idag som tidigare. Betydelsen av grundläggande talkombinationer och hur man kan utveckla dessa fokuseras i detta projekt.</span></span></p> 2021-10-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Joakim Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/3448 Hur kan 7-2 vara samma som 7-2? 2021-05-27T08:03:33+02:00 Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se <p>En sjuåring kom hem en dag och berättade att dom hade haft en vikarie i skolan. Vikarien hade sagt att ”När ni räknar ut 7-2 är det skillnaden mellan 7 och 2 som ni är räknar ut för att få svaret”. Det är lite konstigt sa eleven, för igår sa fröken att ” När ni räknar ut 7-2 ska ni ta bort två från 7 för att få svaret”. För oss som är vuxna är inte det svårt att förstå att båda har rätt men för en sjuåring som inte riktigt förstått principen med subtraktion riskerar lärarens språkanvändning att förvirra eleven. Hur man kan arbeta konsekvent med sin språkanvändning och vilken betydelse språkanvändningen har när lärare undervisar om subtraktion diskuteras i denna artikel. På grund av en rådande pandemi gick vi inte hela vägen in i mål, därför är ambitionen med denna text att visa hur vi arbetade, hur långt vi kom, hur vi tänkte arbeta vidare. Syftet med texten är därför att den ska dels ge en bild av hur man kan resonera om sin undervisning om subtraktion, dels ge en bild av hur man på ett kvalificerat sätt kan arbeta med att bli ännu tydligare i sin undervisning.</p> 2022-01-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Joakim Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/3440 Utveckling, lärande, forskning (ULF) – i samverkan mellan akademi och skola 2021-02-03T08:40:18+01:00 Anja Thorsten anja.thorsten@liu.se <p>Verksamheten i skolan kommer alltid att stöta på utmaningar, hinder och problem där det krävs ny kunskap, utveckling och förändring. Det gör att det finns stora vinster med en nära samverkan mellan universitet och skola.</p> 2021-01-18T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Anja Thorsten https://venue.ep.liu.se/article/view/3288 Elevers perspektiv på läsning i grundskola och fritidshem 2021-03-29T08:37:21+02:00 Lina Lago lina.lago@liu.se Caroline Bötrius caroline.botrius@norrkoping.se <p>Att lära elever att läsa är något som ofta ses som en huvuduppgift i skolans tidiga år. Under senare år har även fritidshem kommit att lyftas fram som en viktig arena för elevers läsutveckling. I denna text undersöks hur elever beskriver läsningens funktion och roll i skola och fritidshem. Att förstå hur elever resonerar är en viktig utgångspunkt för lärares arbete såväl i skola som i fritidshem.</p> 2021-03-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Lina Lago, Caroline Bötrius https://venue.ep.liu.se/article/view/3267 Rundor med fokus på undervisningskvalitet 2020-11-10T06:21:24+01:00 Henrik Lindqvist henrik.lindqvist@liu.se Jennifer Gore henrik.lindqvist@liu.se <p>Internationellt organiseras skolutveckling ofta som kollegialt lärande, som bygger på lärares professionella samarbete. Ändå visar få studier hur kollegialt lärande positivt påverkar skolmiljöer eller elevernas lärande. En sätt att organisera lärares professionella utveckling där forskningen kunnat uppvisa positiva resultat är att använda metoden rundor med fokus på undervisningskvalitet (Quality Teaching Rounds, QTR).</p> 2020-09-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 https://venue.ep.liu.se/article/view/3261 Resurspersonal i skolan – vad visar forskningen? 2020-09-23T15:54:06+02:00 Henrik Lindqvist henrik.lindqvist@liu.se Rickard Östergren rickard.ostergren@liu.se Lotta Holme lotta.holme@liu.se <p>I skolan ökar användningen av resurspersonal för elever i behov av särskilt stöd. ”Resurserna” innefattar främst elevassistenter, lärarassistenter och fritidshemspersonal, men även andra personalkategorier. Det gemensamma för personalgruppen är att den generellt sett har liten eller ingen utbildning för att möta elever i svårigheter. Trots det är det vanligt att resurspersonal, särskilt elevassistenter, anställs för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, men arbetsuppgifterna är sällan tydligt formulerade.</p> 2020-09-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Henrik Lindqvist, Rickard Östergren, Lotta Holme https://venue.ep.liu.se/article/view/3183 Extra anpassningar i skolan ur speciallärares och specialpedagogers perspektiv 2021-01-07T08:57:33+01:00 Kristin Westerholm kristin.westerholm@liu.se Tove Mattsson tove.mattsson@liu.se Henrik Lindqvist henrik.lindqvist@liu.se <p>Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare. I denna studie har vi uppmärksammat speciallärares och specialpedagogers specifika erfaren­heter av arbete med extra anpassningar. Det som framkommer är att extra anpassningar är en insats som deltagarna har tilltro till. Samtidigt framställs arbetet med extra anpassningar som komplext att tolka och att ge lärare stöd i. Ett möjligt sätt att tydliggöra specialfunktionens arbete är att använda sig av den organisatoriska stödstrukturen Respons To Intervention (RTI) som ramverk.</p> 2020-08-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Kristin Westerholm, Tove Mattsson, Henrik Lindqvist https://venue.ep.liu.se/article/view/3171 Hantering av gymnasieungdomars vardagliga konflikter med jämnåriga 2021-02-03T08:42:41+01:00 Andrzej Szklarski andrzej.szklarski@liu.se <p>Konflikter kan hanteras destruktivt eller konstruktivt. Destruktiv hantering av vardagliga konflikter med jämnåriga dominerar kraftigt bland gymnasieungdomar. Det är därför viktigt att hjälpa ungdomarna att utveckla förmågor för konstruktiv konflikthantering. Utifrån en spelteoretisk metod skapades ett förhållningssätt som efter testning visade sig vara effektivt för att främja konstruktiv konflikthantering. Förhållningssättet upplevdes också övervägande positivt av ungdomarna efter dess användning under en veckas träningsperiod.</p> 2021-01-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 Andrzej Szklarski https://venue.ep.liu.se/article/view/2222 Kunskapsbedömning genom validering – att ge erkännande åt vuxnas lärande 2020-05-20T11:00:49+02:00 Per Andersson per.andersson@liu.se <p><strong>Validering är en form av kunskapsbedömning som i första hand riktar sig till vuxna. Den erbjuder möjligheten att få erkännande för sina kunskaper även om de har utvecklats på andra sätt än genom utbildning. Vad är validering? Varifrån kommer intresset för denna företeelse? Hur kan utvecklingen komma att se ut när det gäller validering?</strong></p> 2020-05-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Per Andersson https://venue.ep.liu.se/article/view/1815 Taluppfattningsutveckling i förskoleklass 2020-05-19T11:01:23+02:00 Kristin Westerholm kristin.westerholm@liu.se Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se <p>Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. För att möta alla elever kan skolor ha olika pedagogiska inriktningar vad gäller vad som fokuseras i undervisningen och hur undervisningen bedrivs. I denna artikel presenteras en studie om hur barn i förskoleklass i segregerat område utvecklades i grundläggande matematik jämfört med jämnåriga elever i mindre segregerat område.</p> 2020-04-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Joakim Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1813 Bedömning av yngre elevers muntliga berättande 2020-11-10T10:39:12+01:00 Fredrik Alm fredrik.alm@liu.se Marie Unosson jenny.gustafsson@liu.se <p>I den här texten vill vi uppmärksamma en svår och viktig men ibland bortglömd del av svensklärares bedömningspraktik, nämligen bedömning av elevers muntliga berättande. Då menar vi inte muntlig framställning eller en redovisning inför klassen utan en förmåga att självständig berätta om eller sammanhängande återge händelser, historier och upplevelser. Kunskapsbedömning beskrivs ibland som en av läraryrkets svåraste uppgifter, och en specifik bedömning som en del lärare finner extra svår att lyckas med är den av elevers muntliga berättande. &nbsp;Inte minst gäller det för elever med något språkhinder. I en kvalitativ studie har Unosson (2017) undersökt hur lågstadielärare från fem skolor resonerar kring sitt arbete med att bedöma elevers muntliga berättande. Med utgångspunkt i den studien belyser vi i den här artikeln varför lärare finner elevers muntliga berättande svårbedömt, och hur de praktiskt går tillväga för att öka chanserna att lyckas med att bedöma den förmågan.</p> 2020-11-06T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Fredrik Alm https://venue.ep.liu.se/article/view/1798 Specialpedagogisk matematikundervisning med fokus på grundläggande addition 2020-05-19T11:01:50+02:00 Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se <p>Vill du lyckas i matematik? Se till att du behärskar tabellerna med flyt. Forskning visar ett starkt samband mellan automatisering av talkombinationer inom talområdet 0–12 och elevernas förmåga att beräkna tvåsiffriga additioner och subtraktioner samt med problemlösning.</p> 2020-03-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Joakim Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1719 Formar och förargar – lärplattform som redskap för återkoppling 2023-09-25T10:56:22+02:00 Agneta Grönlund agneta.gronlund@liu.se <p>Den digitaliserade skolan har förändrat betingelserna för lärare och elever på många sätt. I följande text riktas fokus mot lärares återkoppling till elever via digitala lärplattformar. Återkoppling i lärplattform ser delvis annorlunda ut än återkoppling som ges ”på papper”. Den är mer standardiserad genom de funktioner som finns i plattformarna. Det sker också en sammanblandning mellan återkoppling och betygsdokumentation som ger återkopplingen en tydligt summativ karaktär. Riktlinjer om återkoppling i lärplattformar beskrivs som en källa till oenighet i kollegier.</p> 2020-03-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Agneta Grönlund https://venue.ep.liu.se/article/view/1701 Lärarstudenters strategier för att hantera känslomässiga utmaningar 2020-03-07T09:01:58+01:00 Henrik Lindqvist henrik.lindqvist@liu.se <p>I ett forskningsprojekt har jag arbetet med att undersöka vad lärarstudenter identifierar som känslomässiga utmaningar under utbildningen. Studierna i projektet har också studerat vilka strategier lärarstudenter använder för att hantera dessa utmaningar.&nbsp; Lärarstudenter beskriver hur känslor av professionell otillräcklighet uppstår under utbildningen, främst under verksamhetsförlagd utbildning. Detta hanterar studenterna genom att använda strategier som innebär att antingen acceptera att inget kan förändras eller att skjuta fram lärande till dess att de börjar arbeta.</p> 2020-03-06T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Henrik Lindqvist https://venue.ep.liu.se/article/view/1697 Rekryterare, matchmaker och brandman 2021-01-04T08:54:24+01:00 Åsa Mårtensson asa.martensson@liu.se <p>Att planera, genomföra och följa upp elevers lärande är centralt i alla lärares arbete. I denna artikel är syftet att beskriva och analysera hur yrkeslärare arbetar för att planera för och följa upp elevers lärande under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Under vilka villkor arbetar lärarna, vilka konsekvenser får det för eleverna och vad krävs för en lärorik tid på apl?</p> 2020-02-27T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Åsa Mårtensson https://venue.ep.liu.se/article/view/1644 ”Där är vi inblandade allihop”: Samverkan mellan lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskola 2020-03-03T09:25:35+01:00 Lina Lago lina.lago@liu.se Helene Elvstrand <p>Hur förstår och beskriver lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 förutsättningarna för samverkan? Detta är utgångspunkten förd denna artikel som bygger på ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt om samverkan i skolans tidiga år.</p> 2019-11-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Lago, Elvstrand https://venue.ep.liu.se/article/view/1643 Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen? 2020-03-03T09:25:37+01:00 Marie Karlsson venue@liu.se Fredrik Jeppsson fredrik.jeppsson@liu.se <p>I de senaste styrdokumenten för fritidshem framgår att fritidshem ska bedriva undervisning samt att det finns ett kompletterande uppdrag där verksamheten ska planeras och genomföras så att eleverna tränar vissa förmågor. Men undervisning är inte detsamma som lärande. Om undervisningen ska bidra till lärande måste fritidsläraren vara medveten om hur elever lär sig, besitta vissa ämneskunskaper samt bedriva en undervisning som ökar elevers förståelse. Denna artikel baseras på ett empiriskt material som samlades in till en studie inom ramen för en masterkurs i yngre barns lärande i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.</p> 2019-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 Karlsson, Jeppsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1642 Barns delaktighet i förskolans dokumentation 2020-03-02T15:59:52+01:00 Katarina Elfström Pettersson katarina.elfdtrom.pettersson@liu.se <p>I många förskolor brottas man med frågan om hur barnen kan bli eller göras delaktiga i förskolans dokumentation. Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn delaktiga. Min studie visar att barn inte nödvändigtvis blir delaktiga bara för att man använder pedagogisk dokumentation, utan att de kan bli mer eller mindre delaktiga oavsett vilken dokumentationsmetod som används.</p> 2019-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Elfström Pettersson https://venue.ep.liu.se/article/view/1641 Familjeaktiv inskolning i förskolan – nya roller för förskolepedagoger 2020-03-02T16:00:03+01:00 Ingrid Karlsson ingrid.karlsson@liu.se <p>När inskolning av barn i förskolan på betydande sätt förändras, uppstår behov av nya förhållningssätt till barn och föräldrar. Nya professionella roller för förskolepedagoger (förskollärare och barnskötare) skapas. Dessa roller skiljer sig betydligt från de roller som intogs tidigare. Denna artikel fokuserar dessa nya pedagogroller och deras betydelse mot bakgrund av tidigare former av inskolningsmodell (er).</p> 2018-12-06T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Karlsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1639 Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk design 2020-03-02T16:00:18+01:00 Ulrika Bodén ulrika.boden@liu.se Linnéa Stenliden linnea.stenliden@liu.se Jörgen Nissen jorgen.nissen@liu.se <p>Hur kan en framtida digital utbildningspraktik främja elevers utveckling av kunskaper, förmågor och bildning i Hans Roslings anda? Elevers möjligheter att bidra till samhälleliga utmaningar som klimatförändringar, fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsvillkor behöver stärkas. I VISE-projektet arbetar lärare och forskare gemensamt för att skapa insikter i hur interaktiva datavisualiseringar kan bistå elever att analysera viktig fakta, skapa förståelse om vår värld och visuellt presentera dessa kunskaper.</p> 2018-10-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Bodén, Stenliden, Nissen https://venue.ep.liu.se/article/view/1638 Avtryck som synliggör 2020-03-03T09:25:40+01:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se <p>Ensamarbetets dagar är till ända, för elevers och lärares skull. Fast vi är inte riktigt där än. I väntan på detta finns det anledning att uppmärksamma om och hur pedagogiskt förhållningssätt skiljer sig åt i ett kollegium.</p> 2018-10-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1640 Socialt samspel i förskolan: datorspelande, språkanvändning och tambursamtal 2020-03-02T16:00:41+01:00 Polly Björk-Willén polly.bjork-willen@liu.se <p>Det är fri lek i förskolan. Otto och Lisa sitter framför datorn och spelar. Datorspelet de använder handlar om gubben Pettsons katt Findus som leker skeppsbrott, vilket innebär att spelaren ska föra Findus genom en hinderbana som går ut på att inte nudda golvet i Pettsons sal. Det är Otto som håller i musen och Lisa sitter engagerat bredvid och deltar genom att kommentera spelet. Samtidigt som barnen spelar så diskuterar de även andra saker.</p> 2018-09-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Björk-Willén https://venue.ep.liu.se/article/view/1637 Inrutad pedagogik – serietidningen som verktyg i skolan 2020-03-03T09:01:01+01:00 Lars Wallner lars.wallner@liu.se <p>Serietidningar i skolan gör det möjligt för elever att arbeta med handling och känsla i berättelser och visar hur lärares och elevers personliga erfarenheter med serier bidrar till klassrumsarbetet.</p> 2018-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Wallner https://venue.ep.liu.se/article/view/1636 Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken 2020-03-02T16:01:03+01:00 Anders Albinsson anders.albinsson@liu.se <p>Det behövs matematisk kompetent förskolepersonal som är närvarande och deltagande i barns lekaktiviteter som kan stötta och utveckla barns problemlösande. Förskolepersonal som kan synliggöra vad, hur och varför barn använder matematik för problemlösning så barn blir medvetna om sina matematiska handlingar.</p> 2018-05-17T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 Albinsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1635 Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan 2020-03-02T16:01:19+01:00 Maria Simonsson maria.simonsson@liu.se <p>Förskolestarten börjar med inskolning. Den här tiden är en omvälvande period inte bara för barnet utan för hela familjen. Vårdnadshavarna måste lära sig att bli trygga förskoleföräldrar, att&nbsp; hjälpa sitt barn under inskolningen, att bidra med kunskaper om barnet och att hjälpa pedagogerna att tolka barnets beteende och önskningar under inskolningen.</p> 2018-03-20T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Simonsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1634 Att utveckla arbetet med lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt 2020-03-02T16:01:30+01:00 Lina Lago lina.lago@liu.se Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Marie Ekeroth-Mahrs venue@liu.se Carina Gustafsson venue@liu.se Linn Hermansson venue@liu.se Andreas Pettersson venue@liu.se Eva Svärd venue@liu.se Elizabeth Vermaat venue@liu.se Veronica Östling venue@liu.se <p>Lek är något som är centralt för fritidshemmets verksamhet och som har en stark tradition men som ibland tas för given och därför blir oreflekterad. Genom att arbeta aktivt med lek så har vi tillsammans varit tvungna att ifrågasätta våra förgivettaganden om lek och därmed kunnat utveckla arbetet med lek. I denna artikel beskrivs erfarenheterna från ett aktionsforskningsprojekt i vilket fritidspedagoger/lärare i fritidshem på Grebyskolan och forskare från Linköpings universitet tillsammans har arbetat med att utveckla lek i fritidshem.</p> 2018-02-27T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Lago, Elvstrand, Ekeroth-Mahrs, Gustafsson, Hermansson, Pettersson, Svärd, Vermaat, Östling https://venue.ep.liu.se/article/view/1633 Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan 2020-03-03T09:01:12+01:00 Maja Johansson Gaimer venue@liu.se Susanne Kreitz-Sandberg venue@liu.se <p>Hur upplever lärarna samarbetet med elevhälsan? Denna artikel presenterar resultat från fokusgrupper och enkäter med lärare om deras upplevelse av samverkan med andra professioner i skolan. Elevhälsan kan inkludera professioner som läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska samt speciallärare och specialpedagog. Vilka professioner som är aktuella i olika skolformer kan variera nationellt och internationellt men tillgängligheten verkar vara en nyckelfaktor för ett framgångsrikt elevhälsoarbete.</p> 2018-01-25T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2018 Johansson Gaimer, Kreitz-Sandberg https://venue.ep.liu.se/article/view/1632 Den viktiga klassrumsdialogen 2020-03-03T09:25:43+01:00 Karin Forslund karin.forslund.frykedal@liu.se <p>När elever gör grupparbeten diskuterar de främst hur arbetet i gruppen ska genomföras i stället för att diskutera uppgiften. Läraren kunde emellertid stödja elevernas diskussioner genom att ställa elaborerande frågor. Det framkommer i en nyligen genomförd studie om grupparbete.</p> 2017-12-14T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Forslund https://venue.ep.liu.se/article/view/1631 Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet 2020-03-03T09:25:45+01:00 Robert Thornberg robert.thornberg@liu.se <p>Lärare som är varma, lyhörda och stödjande minskar risken för mobbning i skolan. Lärare som medvetet arbetar för att utveckla och bibehålla sådana relationer med sina elever gör skolan till en tryggare plats. Dessutom är det gynnsamt för elevernas skolprestationer.</p> 2017-11-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Thornberg https://venue.ep.liu.se/article/view/1630 Kroppsligt förankrad kognition 2020-03-02T16:03:49+01:00 Fredrik Jeppsson fredrik.jeppsson@liu.se <p>Varför är det mer angeläget och accepterat att jobba tvärvetenskapligt med estetiska lärprocesser och naturvetenskapliga ämnen för yngre barns lärande i skolans tidigare år än med äldre elever? Tillsammans med forskakollegor har vi i våra studier visat hur våra sinnliga kroppsliga erfarenheter har betydelse för lärande för alla åldrar.</p> 2017-11-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Jeppsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1629 Sociala processer avgör hur elever reagerar som åskådare vid mobbning 2020-03-02T16:03:52+01:00 Camilla Forsberg camilla.forsberg@liu.se <p>När elever i fjärde till sjunde klass intervjuas om hur de reagerar som åskådare till mobbning framkommer att sociala processer såsom vad som räknas som mobbning, sociala relationer och skuldbeläggande av den utsatta påverkar om de hjälper till eller inte.</p> 2017-10-02T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 Forsberg https://venue.ep.liu.se/article/view/1628 Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal 2020-03-03T09:01:23+01:00 Alma Vladavic alma.vladavic@liu.se Maria Simonsson maria.simonsson@liu.se Ann-Marie Marie Markström anne-marie.markstrom@liu.se <p>Hur upplever föräldrar utvecklingssamtal i förskolan? I denna artikel presenteras några resultat från ett större forskningsprojekt om utvecklingssamtal i förskolan. I intervjuer uttrycker föräldrar att de anser utvecklingssamtalen som meningsfulla på olika sätt. De kan säkerställa en känsla av tillit och trygghet med professionella pedagoger som i föräldrarnas ögon tycks framstå som ”barnexperter”. Vidare kan utvecklingssamtalen bidra till att bekräfta föräldrarnas egen bild av barnet och sitt föräldraskap.</p> 2017-06-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 Vladavic, Simonsson, Marie Markström https://venue.ep.liu.se/article/view/1627 Tryggare barn på fritidshemmet – börjar med oss själva 2020-03-03T09:28:05+01:00 Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Josefin Hollertz venue@liu.se Anton Lilja venue@liu.se Jimmy Nergården venue@liu.se Erik Landers venue@liu.se Annette Berggren venue@liu.se Elsa Karlsson venue@liu.se <p>Att ha kompisar, få leka och känna sig trygg med både vuxna och barn är något alla elever har rätt att känna och uppleva på sitt fritidshem. På Folkparksskolans fritidshem i Norrköping har vi de senaste åren aktivt arbetat med att utveckla våra arbetsformer för att alla elever ska uppleva glädje och trygghet på vårt fritidshem.</p> 2017-05-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 Elvstrand, Hollertz, Lilja, Nergården, Landers, Berggren, Karlsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1626 Fokusgruppssamtal om svåra frågor 2020-03-04T09:01:24+01:00 Ann-Marie Markström anne-marie.markstrom@liu.se Ann-Charlott Münger ann-charlotte.munger@liu.se <p>Orosanmälningar till socialtjänsten hör till en av de arbetsuppgifter som upplevs som svåra i förskola och skola. I ett aktuellt forskningsprojekt har fokusgruppssamtal visat sig vara en fruktbar metod för att tillsammans i grupp bearbeta, diskutera och reflektera över hur man i förskola och skola kan identifiera och stödja barn som bevittnar i våld i hemmet. Detta projekt har väckt frågan om en bredare användning av fokusgruppssamtal som pedagogiskt verktyg i förskola och skola.</p> 2017-05-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 Markström, Münger https://venue.ep.liu.se/article/view/1625 Förstår, följer och har elever nytta av lärares instruktioner? 2020-03-02T16:11:26+01:00 Marcus Samuelsson <p>Behöver elever vara detektiver för att förstå lärares instruktioner eller har de lärt sig att följa instruktionernas logik fastän de inte går att få ihop?</p> 2017-05-04T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2017 Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1624 Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens 2020-03-06T09:01:51+01:00 Louise Klinge venue@liu.se <p>År 2013 berättade en lärarstudent för mig att hon två gånger hade kissat på sin stol medan hon gick i folkskolan. Hon var nämligen så rädd för sin matematiklärare att hon inte vågade be om lov att gå på toaletten.</p> 2017-02-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Klinge https://venue.ep.liu.se/article/view/1623 Skolelever undervisar lärarstudenter om digital kompetens 2020-03-07T09:02:08+01:00 Anders Skanetofth venue@liu.se Linnea Stenliden linnea.stenliden@liu.se <p>Den digitala samhällsutvecklingen skapar ett gigantiskt paradigmskifte för både skolan och lärarutbildningen. Här kan skolelever spela en viktig roll och bidra till lärarstudenters pedagogiska digitala kompetens.</p> 2017-01-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Skanetofth, Stenliden https://venue.ep.liu.se/article/view/1617 Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt 2020-03-03T09:25:47+01:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se <p>Elevers upplevelser av matematikundervisningen i skolan påverkar hur väl de lyckas i matematikämnet. Killar upplever att de i högre utsträckning än tjejerna har inflytande över innehållet och är mer delaktiga i undervisningen. Tjejerna upplever matematiken i skolan som svårare än vad killar gör.</p> 2016-12-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Samuelsson, Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1616 ”Man ser på kroppen att de hör pulsen” 2020-03-03T09:02:13+01:00 Pernilla Ahlstrand venue@liu.se <p>Sju grundskolelärare i musik har arbetat med learning study för att undersöka lärandeobjektet sväng i olika rytmiska mönster. Studien visar hur undervisning har designats för att ge eleverna möjligheter att känna pulsen i kroppen och utveckla tajming. I den här artikeln fokuseras och diskuteras resultaten av genomförd studie.</p> 2016-11-24T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Ahlstrand https://venue.ep.liu.se/article/view/1615 Ett fall framåt: case i förskollärarutbildningen 2021-12-16T10:49:46+01:00 Lina Lago lina.lago@liu.se Alma Vladavic alma.vladavic@liu.se Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se <p>Teori och praktik beskrivs ofta som varandras motsatser. Men i förskollärares vardag är de snarare en enhet. På Linköpings universitet används case i förskollärarutbildningens första termin för att koppla samman de teoretiska delarna av utbildningen med praktiken.</p> 2016-11-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Lago, Vladavic, Elvstrand https://venue.ep.liu.se/article/view/1614 Arbeta med skolor i missgynnade stadsmiljöer 2020-03-04T09:01:58+01:00 Christopher Day venue@liu.se <p style="font-size: 150%;"><strong>- Ett projekt för kunskapsöverföring och kunskapsutbyte (KTEN, Knowledge Transfer and Exchange)</strong></p> <p>En av de mest angelägna frågorna för regeringar världen över är att höja standarderna för undervisning och lärande i skolor, särskilt de som arbetar med socioekonomiskt missgynnade grupper.</p> 2016-11-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Day https://venue.ep.liu.se/article/view/1613 Lek för att utveckla sociala förmågor på fritidshemmet 2020-03-06T09:02:12+01:00 Helene Elvstrand venue@liu.se Caroline Eneland venue@liu.se Marie Karlsson venue@liu.se Christian Sjöö venue@liu.se <p>Lek är något som sker hela tiden och på olika sätt bland barn. På Ektorpsringens fritidshem har vi pedagoger de senaste åren arbetat för att utveckla vår medvetenhet och vårt förhållningssätt kring lek. I artikeln beskriver vi och exemplifierar arbetssätt för att utveckla lek på fritidshemmet som pedagogisk metod.</p> 2016-10-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Elvstrand, Eneland, Karlsson, Sjöö https://venue.ep.liu.se/article/view/1612 Forskares tillträde till förskolan – barn som gatekeepers 2020-03-04T09:02:19+01:00 Maria Simonsson maria.simonsson@liu.se Mia Thorell mia.thorell@liu.se <p>Forskaren som studerar barndomar utifrån barns perspektiv på förskolan kommer nära barns vardag och deras världar. Barnen bidrar själva med information om sina liv till forskningen, men gör det på sina villkor. Vår forskning visar att barnens eget medgivande i forskningssammanhangen är viktigare än föräldrarnas och personalens.</p> 2016-09-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Simonsson, Thorell https://venue.ep.liu.se/article/view/1611 Design för undervisning och lärande – ett didaktiskt verktyg 2021-12-16T10:49:48+01:00 Trond Eiliv Hauge venue@liu.se <p>Vi behöver nya didaktiska verktyg för att kunna möta utmaningarna i dagens skola. Designbegreppet är ett sådant verktyg. Det kan användas båda till analys och som ett utvecklingsredskap för undervisning och elevens lärande. I denna artikel argumenterar författaren för att designbegreppet har en viktig och integrerad plats i den didaktiska vokabulären.</p> 2016-09-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Hauge https://venue.ep.liu.se/article/view/1610 Anmäld till Skolinspektionen 2020-03-07T09:02:18+01:00 Magnus Nyberg Blixt venue@liu.se <p>Vem som helst som är missnöjd med något i skolan kan anmäla en lärare till Skolinspektionen. Var tredje lärare i Sverige är också rädd för att det ska hända. Kan konsekvensen av detta bli att vi får en skola som vilar på en anmälningskultur snarare än ett lärandefokus?</p> 2016-09-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Nyberg Blixt https://venue.ep.liu.se/article/view/1608 Så minskar vi gymnasieavhoppen 2020-03-03T09:25:49+01:00 Christina Billemar venue@liu.se Ibrahim Beganovic venue@liu.se <p>En fjärdedel av de svenska gymnasieeleverna fullföljer inte sin gymnasieutbildning inom utsatt tid. Den stora andelen gymnasieavhopp är ett problem för såväl individerna som för samhället i stort. Ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning har svårt att få varaktiga arbeten. De kan inte heller studera vidare och löper risk att hamna i utanförskap. Motala kommun arbetar nu med ett lovande samverkansprojekt som ska förhindra avhopp från skolan.</p> 2016-06-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Billemar, Beganovic https://venue.ep.liu.se/article/view/1607 Hur reformer styr verksamhet på fritidshem 2020-03-03T09:03:04+01:00 Ragnhild Löfgren ragnhild.lofgren@liu.se Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Magnus Jansson magnus.jansson@liu.se Håkan Löfgren hakan.lofgren@liu.se <p>De senaste åren har fritidshemmen präglats av en ”reformträngsel”. Hur påverkar det den dagliga verksamheten? Genom att ta del av lärares och rektorers egna berättelser om fritidshem har vi undersökt hur reformerna förändrar fritidshemmens verksamhet idag och hur det påverkar det systematiska kvalitetsarbetet.</p> 2016-05-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Löfgren, Elvstrand, Jansson, Löfgren https://venue.ep.liu.se/article/view/1606 Lärarens metodval – avgörande för vilka matematiska förmågor eleverna kan utveckla 2020-03-03T09:03:14+01:00 Margareta Engvall margareta.engvall@liu.se <p>Vad får elever möjlighet att lära sig beroende på vilka metoder som används i matematikundervisningen? Frågan har tidigare bearbetats i en avhandling 1 som här aktualiseras på nytt.</p> 2016-04-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Engvall https://venue.ep.liu.se/article/view/1605 Populärvetenskapens förklarande ljus 2020-03-04T09:02:40+01:00 Susanne Pelger venue@liu.se <p>Att skriva för en bredare allmänhet är inte bara en akademisk plikt. Det kan också ge insikter hos skribenten själv – en effekt som blir tydlig när studenter i naturvetenskap och teknik vid Lunds universitet skriver populärvetenskapligt om sitt ämne.</p> 2016-04-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2016 Pelger https://venue.ep.liu.se/article/view/1604 Skapa samhörighet på fritidshem 2020-03-06T09:02:34+01:00 Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Lena Altberg venue@liu.se Lina Rydén venue@liu.se Monika Svahn venue@liu.se <p>Vi är själva experter på vår egen verksamhet. Det är utgångspunkten för det aktionsforskningsprojekt som Kvinnebyskolans fritidshem har deltagit i. Projektet har utvecklat verksamheten genom en ökad samhörighet mellan våra avdelningar, vilket ska skapa större likvärdighet samt främja barnens sociala relationer.</p> 2016-03-03T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Elvstrand, Altberg, Rydén, Svahn https://venue.ep.liu.se/article/view/1603 Förskolebarn använder mätning i legoleken 2020-03-07T09:02:29+01:00 Anders Albinsson anders.albinsson@liu.se Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se Maria Simonsson maria.simonsson@liu.se <p>I legoleken använder förskolebarn mätning på många olika sätt. De växlar mellan olika mätredskap och måttenheter, beroende på kontext och önskat mätresultat. Genom mätningar löser barnen problem i legoleken. Mätresultatet kommuniceras genom att visa, förklara och argumentera med matematiska begrepp.</p> 2016-02-18T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Albinsson, Samuelsson, Simonsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1602 Att hitta kärnan i fritidspedagogik 2020-03-04T09:03:16+01:00 Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Åsa Nilsson Martin Voogand venue@liu.se Ingela Rondahl-Johansson venue@liu.se Ann Vestergren venue@liu.se Therese Hjertqvist venue@liu.se Maria Näsberg Lund venue@liu.se Stefan Bohlin venue@liu.se Jenny Hultberg venue@liu.se Anna Brorsson venue@liu.se Vad är fritidshemmets uppdrag och hur kan vi gemensamt formulera en fritidspedagogisk kärna? Det är frågor vi pedagoger ställer oss i ett pågående aktionsforskningsprojekt på Svärtingehus fritidshem. 2016-02-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Elvstrand, Nilsson, Voogand, Rondahl-Johansson, Vestergren, Hjertqvist, Näsberg Lund, Bohlin, Hultberg, Brorsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1601 Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet 2020-03-03T09:04:12+01:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se Gunnel Colnerud gunnel.colnerud@liu.se Eva Ragnemalm venue@liu.se Mattias Arvola mattias.arvola@liu.se Mathias Nordvall mathias.nordvall@liu.se <p>Många lärarstudenter lämnar lärarutbildningen med brister i förmågan att leda klassrummet – enligt dem själva. Genom datorsimuleringar har lärarstudenter fått ett nytt och effektivt sätt att träna upp sin förmåga att leda klassrummet utan att verkliga elever kommer till skada. Det visar ett forskningsprojekt 1 vid Linköpings universitet.</p> 2016-01-20T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2016 Samuelsson, Colnerud, Ragnemalm, Arvola, Nordvall https://venue.ep.liu.se/article/view/1600 En mix av två världar – vägen från student till professionell lärare 2020-03-02T16:06:26+01:00 Camilla Edlund venue@liu.se Sofia Erlandsson venue@liu.se Kerstin Jansson venue@liu.se Jenny Nordahl venue@liu.se Nina Pettersson venue@liu.se Malgorzata Wesolowska malgorzata.wesolowska@liu.se <p>Vi måste hjälpa nyexaminerade lärare att bli säkra i sin profession. Ett framgångsrecept kan vara att blanda tysk lärarutbildning med svensk. Detta skulle kunna medföra att vi på ett bättre sätt säkrar elevers måluppfyllelse och får fler nya lärare att stanna kvar i yrket.</p> 2015-12-14T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Edlund, Erlandsson, Jansson, Nordahl, Pettersson, Wesolowska https://venue.ep.liu.se/article/view/1599 Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap? [1] 2020-03-03T09:04:23+01:00 Gunnel Colnerud gunnel.colnerud@liu.se Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se <p>Lärarstudenter använder två huvudsakliga strategier för att utveckla sin beredskap att utöva ledarskap i klassrummet. Antingen kan de utveckla en imaginär säkerhet eller en identifierad osäkerhet . Det framkommer av ett aktuellt forskningsprojekt [2] vid Linköpings universitet.</p> 2015-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Colnerud, Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1598 Klassledning och barnperspektivet 2020-03-03T09:25:52+01:00 Einar Sundsdal venue@liu.se Maria Øksnes venue@liu.se <p>Trängs barnperspektivet ut av den starka ställning som klassledningen, det som i Sverige kallas ledarskap i klassrummet, har i den norska lärarutbildningen? I stället för att beskriva barn som initiativrika och samarbetande antar man från klassledningsperpektiv att barnen måste disciplineras till att lyda.</p> 2015-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Sundsdal, Øksnes https://venue.ep.liu.se/article/view/1597 Skolans laborationer och traditionens makt 2020-03-04T09:03:31+01:00 Torodd Lunde venue@liu.se <p>Traditioner har makt över hur vi tänker. När vi nu enligt nya läroplanen Lgr11 ska börja genomföra laborationer i syftet att ge eleverna kunskaper om den naturvetenskapliga forskningsprocessen, finns stor sannolikhet att uppdraget påverkas av den laborationstradition som redan finns. Det visar en fallstudie där samtliga högstadielärare i NO-ämnen inom en kommun deltog. Därför behövs nya laborationer som gynnar det kritiska tänkandet.</p> 2015-11-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Lunde https://venue.ep.liu.se/article/view/1596 OECD granskar svensk skola – hur påverkar det skolledare? 2020-03-06T09:02:55+01:00 Laila Niklasson venue@liu.se <p>Förändringar på alla nivåer i skolsystemet är vad som krävs för att motverka de fallande resultaten för svenska elever i Pisa-mätningarna. Det är slutsatsen i den rapport som OECD (2015) har skrivit angående den svenska grundskolan. Här finns förslag till organisationsförändring på nationell nivå, en omstrukturering av professionsutvecklingen och ett tydligare ansvarsutkrävande från nationell nivå till lärare i klassrum där uppföljning och utvärdering förstärks för att stärka elevers måluppfyllelse. Skolledarens roll och ansvar som pedagogisk ledare uppmärksammas också.</p> 2015-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Niklasson https://venue.ep.liu.se/article/view/1595 Brobyggande mellan teori och praktik 2020-03-07T09:02:39+01:00 Per Fibæk Laursen venue@liu.se <p>Förhållandet mellan teori och praktik på yrkesutbildningar är ett förhållandevis gammalt problem som i hög grad har diskuterats och varit föremål för forskning. De senaste årtiondena har det varit särskilt fokus på gapet mellan teori och praktik. Förhållandet mellan teori och praktik upplevs som ett särskilt stort problem inom yrken som lärare, sjuksköterska och socialarbetare, alltså yrken som helt eller delvis baseras på humaniora och samhällsvetenskap. Inom naturvetenskapsbaserade yrken, som t.ex. ingenjör, verkar problemet vara mindre.</p> 2015-09-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Fibæk Laursen https://venue.ep.liu.se/article/view/1594 Att administrera övergångar: En analys av Skolverkets stödmaterial om övergångar i skolan 2020-03-03T09:05:15+01:00 Lina Lago lina.lago@liu.se Maria Simonsson maria.simonsson@liu.se <p>Vilken kunskap finns tillgänglig för att underlätta skolans arbete med barns övergångar och vilket fokus har denna information? Vi har analyserat Skolverkets stödmaterial om övergångar för att se vilka riktlinjer som verksamheterna har att förhålla sig till. Kontinuitet framstår som önskvärt och råden handlar i hög utsträckning om hur skolan och förskolan ska arbeta med att skapa rutiner för detta, men också om vad det är för typ av information som ska överlämnas.</p> 2015-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Lago, Simonsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1593 Med filmen som redskap – ett projekt med syfte att utveckla den naturvetenskapliga laborationen 2020-03-06T09:03:17+01:00 Ragnhild Löfgren ragnhild.lofgren@liu.se Astrid Berg astrid.berg@liu.se Martin Nelzén martin.nelzen@liu.se <p>När studenterna får tid att resonera kring de naturvetenskapliga fenomen de observerar i laborationerna med sin lärare kan de lättare utveckla sitt eget naturvetenskapliga ”seende”. Att laborationerna filmades underlättade en gemensam diskussion vid ett senare tillfälle. Det var några av slutsatserna av ett projekt på Grundlärarprogrammet.</p> 2015-09-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Löfgren, Berg, Nelzén https://venue.ep.liu.se/article/view/1584 Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens – Forskningsanvändning i praktiken 2020-03-02T16:06:45+01:00 Glenn Hultman glenn.hultman@liu.se <p>Användningen av forskningsresultat har aktualiserats inom ett delprojekt inom SKOLFORSK. I projektet spåras det som faktiskt sker i kommuner och skolor i dag där mycket av arbetet har bäring på hur forskningen kan användas för att utveckla skolan. Fokus ligger på dynamiken mellan forskning och skolor och vilken typ av forskning som är användbar och på vilket sätt den realiseras och används av lärare i deras arbete.</p> 2015-06-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Hultman https://venue.ep.liu.se/article/view/1583 Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser 2020-03-03T09:25:56+01:00 Anja Thorsten anja.thorsten@liu.se Malin Tväråna venue@liu.se <p>Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen. På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig.</p> 2015-06-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Thorsten, Tväråna https://venue.ep.liu.se/article/view/1582 Linköpingsdoktorer höjer nivån på pedagogisk forskning i Rwanda 2020-03-04T09:04:19+01:00 Sven B. Andersson venue@liu.se Ingrid Andersson ingrid.andersson@liu.se <p>Tack vare samarbetet med Linköpings universitet har en forskarutbildning i pedagogik för första gången genomförts med deltagare från Rwanda. Nio universitetslärare vid Universitetet i Rwanda har doktorerat i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.</p> 2015-05-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Andersson, Andersson https://venue.ep.liu.se/article/view/1581 En berättelse om ledarskap i klassrummet 2020-03-02T16:12:15+01:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se <p>Förebyggande, långsiktigt, målmedvetet och tålmodigt är viktiga delar av lärares klassrumsledarskap. Detta är i sig inget nytt. Astrid Lindgren skrev om det redan 1949 i boken <em>Mera om oss barn i Bullerbyn</em> .</p> 2015-05-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1580 Läsförståelseproblem i tidig skolålder 2020-03-06T09:03:28+01:00 Åsa Elwer asa.elwer@liu.se <p>Studier gjorda på Linköpings universitet har visat att vissa barn lär sig läsa med gott läsflyt men får problem med läsförståelse. Läsförståelseproblemen blir inte tydliga förrän barnen gått ett antal år i skolan, men kan förklaras av språkliga nedsättningar som finns redan i förskoleåldern. Dessa resultat är av stor vikt för praktiserande lärare eftersom de berörda eleverna behöver uppmärksammas och stöttas i sin språkutveckling.</p> 2015-04-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Elwer https://venue.ep.liu.se/article/view/1579 Att bevara komplexiteten i läraryrket: policy, forskning och praxis 2020-03-07T09:02:50+01:00 Marilyn Cochran-Smith venue@liu.se <p>Undervisning är en komplex, snarare än teknisk eller komplicerad, aktivitet. Om inte policy, forskning och praxis som syftar till att förbättra lärarkvaliteten utformas på ett sådant sätt att komplexiteten i läraryrket bevaras, är det knappast troligt att de kommer att leda till förändringar som verkligen stöder elevernas lärande och utökar deras möjligheter till ett bra liv.</p> 2015-04-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Cochran-Smith https://venue.ep.liu.se/article/view/1578 Stöd eller styrning – En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen 2020-03-03T09:06:19+01:00 Lina Lago lina.lago@liu.se Maria Simonsson maria.simonsson@liu.se <p>Sexton år efter att förskoleklassen införs som en egen skolform ger Skolverket ut ett stödmaterial. Vilka bilder av arbetet i förskoleklass och vilken styrning av verksamheten framträder i detta material?</p> 2015-04-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Lago, Simonsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1577 Utomhusdidaktik i högstadiet – fungerar det? 2020-03-08T09:03:08+01:00 Emilia Fägerstam emilia.fagerstam@liu.se <p>”Det kommer aldrig att fungera, det är ju tonåringar det handlar om, tänk om det regnar. De vill inte gå ut”. Det är en vanlig farhåga inför att undervisa utanför klassrummet och yttrades av en lärare inför vårt forskningsprojekt i utomhusdidaktik för högstadieelever. Fick läraren rätt? Vad tycker lärare i år 7–9 om utomhusdidaktik efter ett år av regelbunden utomhusundervisning?</p> 2015-03-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2015 Fägerstam https://venue.ep.liu.se/article/view/1572 Störande elevbeteenden i gymnasieskolan 2020-03-02T16:12:26+01:00 Niklas Fredriksson venue@liu.se Johan Lundqvist venue@liu.se <p>Elevers uppförande och ordning är ett ständigt diskussionsämne i lärarrum, medier och politiken. I vår studie framkommer att gymnasielärare uppfattar Otillåtet prat samt Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning som de mest störande och mest förekommande störande elevbeteendena i undervisningen. Resultatet kan ge lärare insikt om störande elevbeteenden som de dagligen möter i klassrummet.</p> 2015-03-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Fredriksson, Lundqvist https://venue.ep.liu.se/article/view/1571 Aktionsforskning på fritidshem – villkor och möjligheter 2020-03-03T09:06:40+01:00 Anna Liisa Närvänen venue@liu.se Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se <p>Hur kan forskare och pedagoger tillsammans utveckla verksamheten på fritidshem? Aktionsforskning är ett sätt att gemensamt verka för verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring.</p> 2015-03-17T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Närvänen, Elvstrand https://venue.ep.liu.se/article/view/1570 Lärarna och framtidens skola 2020-03-03T09:25:59+01:00 Erik Sigsgaard venue@liu.se <p>Skolans konstituerande drag är klassen, lektionen, undervisningen, läxorna, disciplinen, läraren och åldersuppdelningen. De kan verka orubbliga även om industrisamhället, i vilket de har vuxit fram, är på stark tillbakagång. Skolan utbildar alltså eleverna till ett samhälle som inte längre finns.</p> 2015-03-09T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Sigsgaard https://venue.ep.liu.se/article/view/1569 Learning study i dans 2020-03-04T09:05:00+01:00 Pernilla Ahlstrand venue@liu.se <p>Det som tidigare har tagit en termin att lära eleverna lär de sig nu på ett par veckor. Så effektivt kan det vara att arbeta med modellen learning study i undervisningen.</p> <p><em>Medförfattare och faktagranskare: Lina Andersson, Susanne Skårstedt, Annica Lindholm Tejfors och Helena Uhr .</em></p> 2015-02-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Ahlstrand https://venue.ep.liu.se/article/view/1568 En särskola i förändring 2020-03-03T09:07:12+01:00 Anna-Lena Eriksson Gustavsson anna-lena.eriksson.gustavsson@liu.se <p>Den studie som presenteras i den här artikeln är inriktad mot att synliggöra institutioners och organisationers planerade förändringar och omstrukturerande verksamhet för att hantera statliga uppdrag som formuleras i nya styrdokument, och att med utgångspunkt i dessa utveckla och förändra grundsärskolan och gymnasiesärskolan .</p> 2015-02-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Eriksson Gustavsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1567 Kontextens roll i ett TPRS-klassrum 2020-03-04T09:05:12+01:00 Elisabeth Dokalik-Jonak venue@liu.se Ronald Kemsies venue@liu.se <p>I denna artikel presenteras tre utvalda dimensioner som vi sammanfattar i termen ”kontextkänslighet”. Vi försöker i artikeln visa hur auditiva, visuella och lingvistiska komponenter understödjer en TPRS 1 -lektion i främmande språk. En undervisnings­sekvens presenteras där våra idéer och förslag kommer till uttryck.</p> 2015-02-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Dokalik-Jonak, Kemsies https://venue.ep.liu.se/article/view/1566 Pedagogers tankar om naturvetenskap i förskolan 2020-03-06T09:04:03+01:00 Helene Berggren venue@liu.se Petra Blixt venue@liu.se <p>Hur arbetar pedagoger på fältet med naturvetenskap efter den reviderade läroplanen för förskolan? Vad gör de för att ta vara på barnens nyfikenhet i naturkunskapsfrågor? Vilka möjligheter och hinder finns? Vi frågade åtta pedagoger på fyra olika förskolor för att söka svaren på dessa frågor.</p> 2015-01-27T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Berggren, Blixt https://venue.ep.liu.se/article/view/1565 Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten 2020-03-06T09:04:15+01:00 Maria Simonsson maria.simonsson@liu.se Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se Kristina Hellberg venue@liu.se <p>I de nyligen publicerade Skolverkets allmänna råd om fritidshem betonas ett ökat samarbete mellan fritidshem och hemmet. Det innebär ökad delaktighet men också styrning och kontroll av såväl barn som kontakten med föräldrar/vårdnadshavare. På så sätt ska fritidshemmet komplettera skolans verksamhet och ge bättre skolresultat.</p> 2015-01-14T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2015 Simonsson, Elvstrand, Hellberg https://venue.ep.liu.se/article/view/1555 Vad händer i mötet mellan andraspråkselever och det nationella provet i naturvetenskap? 2020-03-02T16:12:45+01:00 Maria Eriksson venue@liu.se <p>Elever med svenska som andraspråk står inför en dubbel uppgift i skolan. De ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska lära sig vad som krävs i de olika ämnena. Genom muntliga samtal kan elever med arabiska som förstaspråk lättare visa sina kunskaper i naturvetenskap.</p> 2014-12-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Eriksson https://venue.ep.liu.se/article/view/1554 Naturvetenskaplig allmänbildning i tre steg 2020-03-03T09:07:54+01:00 Torodd Lunde venue@liu.se <p>I tidningar, på nätet eller på tv möter elever en rad naturvetenskapliga påståenden av olika slag och kvalitet. Det kan gälla nya rön om kosthåll, hälsorisker eller miljöfrågor. Elever behöver därför lära sig ta ställning till argument de möter i vardags- och samhällsliv. EU-projektet PROFILES har utvecklat en trestegs undervisningsmodul som kan förbereda eleverna bättre för detta.</p> 2014-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Lunde https://venue.ep.liu.se/article/view/1553 Värmekameror gör det osynliga synligt 2020-03-03T09:26:07+01:00 Jesper Haglund venue@liu.se Fredrik Jeppsson fredrik.jeppsson@liu.se David Hedberg venue@liu.se Charles Xie venue@liu.se Konrad Schönborn konrad.schonborn@liu.se <p>Med hjälp av värmekameror framträder lejonen på Serengeti tydligt på kilometers håll i natten på BBC:s senaste filmer och läckande fjärrvärmeledningar kan numera upptäckas från helikopter. Det kan låta som science fiction, men den snabba teknikutvecklingen inom detta område gör att vi nu kan ”göra det osynliga synligt” även i det naturvetenskapliga klassrummet.</p> 2014-11-27T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Haglund, Jeppsson, Hedberg, Xie, Schönborn https://venue.ep.liu.se/article/view/1552 Lutning, riktningskoefficient, k-värde — kärt barn har många namn? 2020-03-03T09:08:16+01:00 Annika Pettersson venue@liu.se <p>Många gymnasieelever tycker att linjära funktioner är svårt att förstå, speciellt när det kommer till grafisk representation. Det är bland annat komplicerat att förstå ord som lutning. Därför behöver de få fler möjligheter att diskutera begreppen och vilka parametrar som påverkar representationen.</p> 2014-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Pettersson https://venue.ep.liu.se/article/view/1551 FontD – en forskarskola för aktiva lärare 2020-03-04T09:05:46+01:00 Lena Tibell lena.tibell@liu.se Konrad Schönborn konrad.schonborn@liu.se <p>En sänkt naturvetenskaplig kompetens i samhället i stort gör oss sämre rustade att diskutera och göra avvägda val, exempelvis vad gäller miljöfrågor, ny teknik och hälsa. Tyvärr sjunker kunskaperna i naturvetenskap och matematik vid internationella jämförelser och de ungas intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är lågt. För att bryta denna oroande trend inrättades 2002 FontD, en forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.</p> 2014-11-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Tibell, Schönborn https://venue.ep.liu.se/article/view/1550 På riktigt viktigt - projektinriktat arbete på förskolan 2020-03-06T09:04:26+01:00 Sofia Hedin venue@liu.se <p>En femårig pojke på förskolan Kakburken i Ryd, har nyss agerat pressfotograf under kungaparets besök i området och blir intervjuad av TV4. Han svarar med allvar och eftertänksamhet på reporterns frågor om varför projektet Perspektiv, som förskolan arbetat med under året, har varit så roligt. - För det är på riktigt viktigt.</p> 2014-10-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Hedin https://venue.ep.liu.se/article/view/1549 Gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning 2020-03-07T09:03:17+01:00 Sanna Woxström venue@liu.se <p>I en undersökning om hur gymnasieelever upplever muntlig framställning i skolan framkom att flickor i högre utsträckning än pojkar drabbas av talängslan. Undersökningen visade också att socioekonomisk bakgrund är något som påverkar elevernas upplevelser.</p> 2014-09-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Woxström https://venue.ep.liu.se/article/view/1548 Ett manifest för förändring 2020-03-04T09:06:17+01:00 Richard Gerver venue@liu.se <p>Vid den här tiden förra året fick jag en förfrågan från Bloomsbury förlag om jag var intresserad av att göra en uppdatering av min bok ”Creating Tomorrow’s Schools Today” (”Att skapa morgondagens skola idag”) och publicera en ny utgåva. Jag hade mina tvivel först, men sedan insåg jag vilken tidpunkt det handlade om.</p> 2014-09-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Gerver https://venue.ep.liu.se/article/view/1547 Vad är en bra lärare? 2020-03-02T16:13:03+01:00 Simon Hellman venue@liu.se David Waltersson venue@liu.se <p>Eleverna själva har en mycket insiktsfull syn på vad en bra lärare är och vad som krävs för att de på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det visar vår färska studie där tre olika elevkategorier har svarat på vad som utgör en bra lärare. Svaren kan ge viktiga insikter till en skola som dagligen kritiseras allt hårdare.</p> 2014-09-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Hellma, Waltersson https://venue.ep.liu.se/article/view/1528 Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress – dokumentation som kommunikationsmedel 2020-03-02T16:13:05+01:00 Daniel Sandin venue@liu.se <p>Nuvarande betygssystem, med fem betygssteg men bara kunskapskrav för tre steg, upplevs ibland som oklart av såväl elever som vårdnadshavare. Detta riskerar att försvåra kommunikationen mellan elever och lärare. Betygssystemet verkar också leda till att många elever känner sig osäkra över vad som krävs av dem. Det faktum att man måste nå alla kunskapskrav för en viss betygsnivå för att få just det betyget upplevs stressande; många elever är rädda för att de inte ska nå ett enskilt kunskapskrav och därmed bli ”sänkta”. Likaså kan oklarheten kring vad som krävs för att få ett av mellanbetygen upplevas stressande.</p> 2014-06-10T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Sandin https://venue.ep.liu.se/article/view/1527 Fullt upp från morgon till kväll 2020-03-03T09:26:10+01:00 Kajsa Ellegård kajsa.ellegard@liu.se <p>Grundskollärare har långa arbetsdagar, i genomsnitt cirka 9,5 timmar. Men genomsnittstiden säger inte mycket om hur dagarna ser ut, när olika arbetsaktiviteter genomförs under dagen, hur länge de varar, om de splittras upp av annat, om några aktiviteter är mer vanliga hos vissa lärare än andra eller hur fördelningen mellan arbetet på skolan eller i hemmet ser ut. En ökad kunskap om lärares tidsanvändning visar den komplexitet som följer med skolans vardag och möjliggör nya vägar att hantera den.</p> 2014-05-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Ellegård https://venue.ep.liu.se/article/view/1524 Läraren i centrum – skrivarcirkeln som handledning och kollegialt lärande 2020-03-04T09:06:28+01:00 Lars Kåreklint lars.kareklint@liu.se Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se <p>Lärares erfarenheter är det som bygger upp den beprövade erfarenhet som skolans utbildning ska vila på. Idag lyfter allt fler, såväl forskare som beslutsfattare, fram läraren som en av de viktigaste nycklarna till en framgångsrik skola.</p> 2014-05-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Kåreklint, Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1523 Om att spegla tidsandan i skönlitteratur – exemplet Sven Delblanc 2020-03-02T16:19:11+01:00 Leif Risberg venue@liu.se <p>Erik Johan Stagnelius dikter ser vi som typiska för romantiken och dess tidsanda. Victoria Benedictssons roman Pengar om kvinnoemancipationen uttrycker 1880-talets radikala tidsanda. Jag vill här lyfta fram två verk från vår egen tid – dramerna Morgonstjärnan och Damiens av Sven Delblanc – och se dem i ljuset av begreppet tidsanda samt något diskutera detta begrepp. Dramerna är väl lämpade för klassrumsdiskussioner om bland annat de skiftande idéklimaten i vår närhistoria.</p> 2014-04-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Risberg https://venue.ep.liu.se/article/view/1522 Läs för demokratins skull! Läsningens betydelse för omvärldsuppfattning och demokrati 2020-03-06T09:04:47+01:00 Peter Nyberg venue@liu.se <p>Läsinlärning är en lång och ansträngande process. Mina elever frågar ofta varför de tvingas läsa avancerad litteratur och frågan är berättigad i en tid då de utan vidare kan besöka andra världar utan böckers hjälp. Samtidigt är läsningen grundläggande för vår omvärldsuppfattning. Så hur förklarar man för sina elever att läsning kan ses som själva fundamentet i demokratin?</p> 2014-04-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2014 Nyberg https://venue.ep.liu.se/article/view/1521 ”Jag lär mig så bra när jag försöker förklara för andra” 2020-03-07T09:03:27+01:00 Anna-Lena Göransson venue@liu.se <p>Första gången jag använde mig av elever för att lära andra elever var det på grund av tidsbrist. Jag skulle ha en lektion i biologi och hade inte tid att göra en genomtänkt planering av lektionen. Jag delade därför upp eleverna i två grupper och gav dem två olika avsnitt i läroboken att läsa i läxa. När de kom tillbaka fick de först diskutera med andra som läst samma avsnitt och sedan fick de två och två redovisa för varandra. Jag upptäckte då att detta var en väl fungerande lärandeprocess för många av eleverna.</p> 2014-03-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Göransson https://venue.ep.liu.se/article/view/1520 Föräldrar en källa till framgång på gymnasiet 2020-03-08T09:03:23+01:00 Fredrik Sjöström venue@liu.se <p>I sin strävan att finna lösningar och förbättringar inom skolan har debattörerna näst intill glömt bort att lyfta fram föräldrarnas roll i ungdomarnas framgångar i skolan. I både styrdokument och forskning poängteras samverkan mellan skolan och hemmet. Men skoldebattörerna har ofta bara skrapat på ytan genom att konstatera att faktorer som till exempel föräldrarnas utbildningsbakgrund har påverkan på elevers resultat, istället för att gå på djupet och resonera om hur samverkan mellan gymnasieskolan och hemmet kan utvecklas ytterligare.</p> 2014-03-20T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Sjöström https://venue.ep.liu.se/article/view/1526 Lärares upplevelse av besvärande elevbeteende 2020-03-04T09:07:16+01:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se <p>Svenska lärare upplever elevers pratande som mest besvärande. Detta är också det mest förkommande störande beteendet. Detta ganska triviala beteende störde lärare mest 1998 och så är det fortfarande.</p> 2014-03-11T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1525 Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande 2020-03-06T09:05:20+01:00 Tomas Jungert tomas.jungert@liu.se <p>Har yttre belöningar (exempelvis guldstjärnor i kanten av skrivboken) en negativ inverkan på elevers inre motivation? Minskar intresset för människor att engagera sig i eller prestera väl i en uppgift när yttre belöningar erbjuds? Flera meta-analyser har visat att så är fallet. Self-Determination Theory (SDT) är en teori som såväl teoretiskt som praktiskt belyser hur lärare kan stödja elever för att öka deras inre motivation.</p> 2014-02-28T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2014 Jungert https://venue.ep.liu.se/article/view/1514 Evidensbaserat arbete i specialpedagogik 2020-03-07T09:03:48+01:00 Michael Farrel venue@liu.se <p>I en dramatisk rättegångsscen i Stieg Larssons bok Luftslottet som sprängdes vittnar en viss Dr Teleborian om att hans tidigare patient Lisbeth Salander har fantiserat ihop en redogörelse för hur hon blivit våldtagen av sin övervakare. Vittnesmålet blir helt tillintetgjort när man i rätten visar en videoinspelning av övergreppet. Hårda fakta (synliga bevis) blir vinnare i målet.</p> 2013-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Farrel https://venue.ep.liu.se/article/view/1515 Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn 2020-03-06T09:05:31+01:00 Catharina Tjernberg venue@liu.se <p>Vi har mycket goda kunskaper om barns läs- och skrivutveckling och hur den kan relateras till språkliga, kognitiva och sociala faktorer. Kunskap finns även om varför en del barn har svårt att tillägna sig skriftspråket. Men trots 20&nbsp;års forskning som tydligt visar riktningen förefaller den forskningsbaserade kunskapen inom läs- och skrivområdet inte göra några egentliga avtryck i skolpraktiken.</p> 2013-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Tjernberg https://venue.ep.liu.se/article/view/1516 Ordförrådets betydelse för läsning 2020-03-04T09:07:38+01:00 Christina Wiklund venue@liu.se <p>Vårt samhälle ställer stora och varierade krav på individers språkliga och skriftspråkliga färdigheter. Det är en nödvändighet att ha god språk- läs - och skrivförmåga, att vara litterat. En viktig del i att vara litterat innebär att förstå läst text.</p> 2013-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Wiklund https://venue.ep.liu.se/article/view/1517 Specialpedagogiska resurser i de svenska gymnasieskolorna: en totalundersökning 2020-03-03T09:26:13+01:00 Joacim Ramberg venue@liu.se <p>Förekomsten och tillgängligheten av specialpedagogiska resurser har undersökts på Sveriges samtliga gymnasieskolor i en aktuell forskningsstudie. Datainsamlingen skedde i januari-mars 2011 och publicerades sommaren 2013. Utöver en nationell beskrivning av specialpedagogiska resurser har olika grupper av skolor jämförts, framförallt kommunala (391 st) och fristående (357 st). Denna text avser att sammanfatta den studien.</p> 2013-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Ramberg https://venue.ep.liu.se/article/view/1518 Ungdomar som utmanar skolan - Komplexa sammanhang kräver komplexa lösningar 2020-03-02T16:19:23+01:00 Susanne Severinsson suzanne.severinsson@liu.se <p>Synen på ungdomar från social utsatta miljöer styr vad som ses som möjligt och eftersträvansvärt vad gäller deras utbildning. Vi förenklar ofta en komplex problemsituation för att klara av att skapa förståelse av ett visst fenomen och goda intentioner kan skapa hinder för dessa ungdomars skolgång, skriver Susanne Severinsson.</p> 2013-12-05T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Severinsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1503 Vuxna elevers medborgaraktiviteter i och utanför vuxenutbildning och folkbildning 2020-03-08T09:03:34+01:00 Andreas Fejes andreas.fejes@liu.se <p>Utbildning i Sverige ska skola demokratiska medborgare. Men det är inte självklart att eleverna har sociala och materiella resurser att delta i medborgaraktiviteter. I en pilotstudie visar Andreas Fejes hur man kan bredda diskussionen av vad medborgarskap och utbildning innebär.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Fejes https://venue.ep.liu.se/article/view/1504 Tillbaka till framtiden Om medborgarideal, välfärd och valofrihetens politik 2020-03-04T09:09:15+01:00 Magnus Dahlstedt magnus.dahlstedt@liu.se <p>Här sitter jag på en soptipp<br>och skådar mig dystert kring<br>bland trasor och tombuteljer<br>och många andra ting.<br>Det trillar en tår på kinden,<br>jag fylls av melankoli.<br>/: För var dag blir det bättre,<br>men bra lär det aldrig bli.:/</p> <p>Det är lätt att bli nostalgisk när man blickar ut över dagens politiska landskap. I spåren efter den globala finanskrisen står ekonomier till både söder och öster närmast på ruinens brant. Åtstramning, sanering, budgetbalans, sunda finanser, konkurrenskraft är politiska ledstjärnor. Välfärdssystemen görs mer kostnadseffektiva. Inkomstklyftorna ökar.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Dahlstedt https://venue.ep.liu.se/article/view/1505 Folkhögskollärare som folkbildare 2020-03-07T09:04:14+01:00 Per Andersson per.andersson@liu.se <p>Folkhögskollärarna framstår som folkbildare med ett visst uppdrag. Men hur förhåller sig folkhögskollärarna till den idégrund som finns för skolans verksamhet? Per Andersson har undersökt hur lärarna ser på sitt arbete, kompetensbehoven samt förhållandet mellan individens utveckling och den samhälleliga inriktningen.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Andersson https://venue.ep.liu.se/article/view/1506 Folkhögskola räddningen för unga vuxna med autismspektrumstörning 2020-03-06T09:06:16+01:00 Mats Kindell venue@liu.se <p>I vårt moderna samhälle, där medvetenhet och bildning skapat förståelse mellan människor, ökar paradoxalt nog utanförskap hos vissa. Individer faller ständigt ur ett fyrkantigt utbildningsväsende och har svårt att finna sin plats i vuxenvärlden. Där kan folkhögskolorna erbjuda en väg framåt.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Kindell https://venue.ep.liu.se/article/view/1507 Folkbildningen behöver ett ansikte 2020-03-07T09:04:03+01:00 Sara Bokvist venue@liu.se <p>Staten har formulerat fyra syften med folkbildningen. De statliga anslag vi studieförbund får, ska ge oss möjlighet att uppfylla dessa syften. En av folkbildningens framtida utmaningar är att vi på ett tydligare sätt måste kunna visa vad de statliga anslagen faktiskt leder till – vi måste ge folkbildningen ett ansikte.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Bokvist https://venue.ep.liu.se/article/view/1508 Ett meningsfyllt styrelsearbete 2020-03-06T09:05:52+01:00 Lars Sjöstrand venue@liu.se <p>Vad är det som gör ett styrelsearbete meningsfullt, både för verksamheten och för styrelsens ledamöter? Lars Sjöstrand delar generöst med sig av 15 års erfarenheter av styrelsearbete och visar hur det meningsfulla konkret visar sig i verksamheten.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Sjöstrand https://venue.ep.liu.se/article/view/1510 Deltagandets villkor 2020-03-03T09:26:16+01:00 Ulf Olsson venue@liu.se <p>Folkhögskolans allmänna kurser är i dag en mötesplats för kursdeltagare med en mängd olika erfarenheter av tidigare studier och med olika motiv för sina studier. Dessa olikheter är till största del berikande för folkhögskolans verksamhet. Men kursdeltagarnas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen enligt sina förutsättningar påverkas till stora delar av villkoren för deras studiefinansiering.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Olsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1512 1001 Inventions – en historisk aha-upplevelse 2020-03-02T16:19:33+01:00 Sofia Zouagui venue@liu.se <p>En av de senaste årens mest framgångsrika internationella vandringsutställningar visas nu på Värmlands Museum. Utställningen ”1001 Inventions” synliggör muslimers bidrag till den västerländska civilisationen och är därför ett viktigt redskap i strävan att förändra en felaktig historieskrivning.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Zouagui https://venue.ep.liu.se/article/view/1511 De cyklande somalierna - Om folkbildningens roll i integrationen 2020-03-04T09:08:10+01:00 Marlene Karlsson venue@liu.se <p>Studieförbund ger mycket mer än en möjlighet att utveckla en hobby. De är framför allt ett viktigt redskap för integrationen och kan ge livskvalitet, rörlighet och trygghet åt nya svenskar.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Karlsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1509 Det nya livslånga lärandet utmanar folkbildningen 2020-03-04T09:08:21+01:00 Ulrika Lindahl venue@liu.se <p>Samhällsutvecklingen påverkar folkbildningen. Vi ställs inför både möjligheter och svårigheter i en tid av ständig förändring, då det livslånga lärandet spelar en viktigare roll än någonsin både för samhället och för individen. Därför måste kunskapsleverantören vara beredd till anpassning för att i hård konkurrens vara ett attraktivt val för den enskilde som söker ny kunskap.</p> 2013-11-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Lindahl https://venue.ep.liu.se/article/view/1498 Att ta hänsyn till eller bortse från kön? Ett nationellt nätverk kring genus och jämställdhet i lärarutbildningar 2020-03-02T16:19:54+01:00 Susanne Kreitz-Sandberg venue@liu.se Björn Pernrud venue@liu.se <p>Ofta hörs påståenden som ”vi behandlar alla lika” eller ”jag vill bara ta hänsyn till individens behov”. Samtidigt visar ett stort antal studier att pojkar och flickor trots sådana ambitioner behandlas olika. De beter sig också olika och i skolan presterar de olika. Spridningen pojkar respektive flickor sinsemellan är samtidigt mycket stor och en förenklande kategorisering gör mera skada än nytta, när det gäller att skapa jämställda förutsättningar i utbildningen. Även rekryteringen till olika delar av utbildningsväsendet är ojämn mellan kvinnor och män och i den internationella forskningen talas ofta om en feminisering av förskollärar- och läraryrket (Murray och Maguire 2007). Hur kan vi gemensamt möta de utmaningar som vi ställs inför, i arbetet med att skapa skolor och lärarutbildningar där alla elever, studerande och lärare får jämlika förutsättningar för sin utveckling?</p> 2013-11-14T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Kreitz-Sandberg, Pernrud https://venue.ep.liu.se/article/view/1497 Berättelser om goda lärare förs vidare 2020-03-03T09:26:18+01:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se Lars Kåreklint lars.kareklint@liu.se <p>Det råder brist på lärare. Det slutar fler lärare än det utbildas nya. Fler måste lockas till att bli lärare. Nya vägar måste hittas för att nå ut till blivande lärarstudenter. Unga människor tillbringar numera mer tid framför datorn än de sitter framför tv:n eller läser tidningar. Det framstår därför som logiskt att söka nya lärare, unga människor, via kampanjer på internet och via sociala medier. Det framstår kanske lika logiskt att ge en alternativ bild av skolan och läraren än den vi vanligtvis nås av i medierna. För den bilden berättar inte hela historien.</p> 2013-10-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Samuelsson, Samuelsson, Kåreklint https://venue.ep.liu.se/article/view/1496 Grattis grundskolan, till de 50 åren! 2020-03-06T09:06:48+01:00 Gunnel Colnerud gunnel.colnerud@liu.se <p>Förra året skulle en 50-åring ha hyllats. Grundskolan fyllde 50 år! Det blev inte något stort kalas. Man kan fråga sig om de som kunde väntas organisera firandet, till exempel Skolverket, inte tyckte att 50-åringen förtjänade gratulationer. De enda som, mig veterligen, uppmärksammade jubileet var Lärarnas riksförbund, vilket är värt att notera. I synnerhet som det stora motståndet i lärarkåren mot grundskolans införande kom från just Lärarnas riksförbunds dåvarande medlemmar, nämligen adjunkterna. Lärarnas riksförbunds hyllning visar att senare generationer omfattar grundskoleidén.</p> 2013-10-17T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Colnerud https://venue.ep.liu.se/article/view/1495 Pedagogers tankar om teknik i förskolan 2020-03-03T09:47:40+01:00 Kristina Hellberg venue@liu.se Helene Elvstrand helene.elvstrand@liu.se <p>Dagens samhälle ställer höga krav på den enskilda individen när det gäller förmågan att förstå och tillägna sig färdigheter och kunskap inom teknikområdet (Turja, Endepohls-Ulpe &amp; Chatoney, 2009). Kunskaperna i teknik ska göras tillgängliga tidigt, redan i förskolan, och vara ett viktigt inslag genom hela utbildningsväsendet. I många länder, så även i Sverige, betonas förskoleåldern som en viktig period för att lägga grunden till kunskap om teknik och intresse för teknik. Att ta tillvara barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje lyfts fram för att utveckla kunskap om teknik.</p> 2013-10-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Hellberg, Elvstrand https://venue.ep.liu.se/article/view/1494 Individanpassat arbetssätt – utmaningar och möjligheter 2020-03-02T16:22:11+01:00 Karin Forslund Frykedal karin.forslund.frykedal@liu.se Anja Thorsten venue@liu.se <p>Det har inom det svenska skolsystemet länge funnits en strävan att utveckla en skola som med hjälp av individualiserade arbetssätt ökar möjligheten för varje elev att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Individualisering är följaktligen en term som ofta används i svensk skolkontext och som begrepp finns det omskrivet i alla skolans styrdokument. Eleven i centrum har därför kommit att betraktas som ett viktigt inslag i undervisningen och i linje med det har arbetsformer som utgår från individens förutsättningar och förmågor blivit ideal.</p> 2013-09-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Forslund Frykedal, Thorsten https://venue.ep.liu.se/article/view/1493 Slöjdämnet - förlegad nostalgi eller skolämne i framkant? 2020-03-07T09:04:36+01:00 Ingrid Bergqvist ingrid.bergqvist@liu.se Bo Hinnerson bo.hinnerson@liu.se <p>Hur får vi nya studenter att välja slöjdläraryrket? Bristen på utbildade slöjdlärare leder till sämre kunskaper och begränsningar av elevernas möjligheter att utveckla sin kreativitet, få förståelse för olika kulturer, utveckla sitt kritiska tänkande och de entreprenöriella kompetenserna för ett hållbart samhälle, skriver Ingrid Bergqvist och Bo Hinnerson från Linköpings universitet.</p> 2013-06-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Bergqvist, Hinnerson https://venue.ep.liu.se/article/view/1492 Att fokusera elevernas matematiska fokus 2020-03-08T09:03:46+01:00 Annika Bergehed venue@liu.se Sofia Karlsson venue@liu.se Annika Knutson venue@liu.se Elisabeth Vilhelmsson venue@liu.se Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se Lisa Björklund Boistrup venue@liu.se <p>I denna artikel redovisas ett forskningsprojekt som genomförts av lärare i Norrköping tillsammans med forskare i matematikdidaktik. Vi beskriver varför denna studie genomförts, vad som studerats, hur arbetet har gått till och resultatet av projektet. Resultatet handlar dels om vilka svar vi fått på våra frågeställningar, dels om hur deltagande lärare utvecklats i arbetet som lärare i matematik. Avslutningsvis gör vi några reflektioner som kan hjälpa andra lärare som vill arbeta på liknande sätt.</p> 2013-05-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Bergehed, Karlsson, Knutson, Vilhelmsson, Samuelsson, Björklund Boistrup https://venue.ep.liu.se/article/view/1491 Konsten att spela i lag 2020-03-06T09:07:21+01:00 Katja Hvenmark Nilsson venue@liu.se <p>Ingen verksamhet bör vara främmande för konstruktiva ifrågasättanden, men lärare, elever och föräldrar till dessa har inget att vinna på aggressiva utspel mot varandra. Om vi spelar mot varandra istället för med varandra, blir varje mål ett självmål. Att vilja elevens bästa, är att hjälpas åt och ta vara på varandras styrkor. Det är vad lagspel går ut på.</p> 2013-05-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Hvenmark Nilsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1490 Början på ett utbyte för framtiden 2020-03-09T09:03:13+01:00 Natalie Sezgin venue@liu.se Kristina Tengelin venue@liu.se <p>Som pionjärer i ett lärarstudentutbyte mellan Linköpings universitet och Western Kentucky University, USA, tillbringade författarna fem veckor i februari-mars 2012 i den amerikanska staden Bowling Green, Kentucky. Utbytet är ett av flera och ett ökande antal internationella avtal som Linköpings universitet slutit med länder över hela världen.</p> <p>Ambitionen är att möjliggöra för fler svenska lärarstudenter att göra sin slutpraktik på en utländsk skola och på så sätt bredda sina erfarenheter inför det kommande arbetslivet.</p> 2013-05-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Sezgin, Tengelin https://venue.ep.liu.se/article/view/1489 Att återerövra ett kungadöme 2020-03-10T09:04:15+01:00 Kalle Steneby venue@liu.se <p>Kung Erik sitter på sin tron och spejar ut över församlingen som kommit för att beskåda hans verk. Han vilar sin nöjda och intresserade blick på människorna som står framför honom. En efter en kommer de fram för att ge honom sina ovationer och lämna en gåva. Han skakar hand med alla och ler ett innerligt leende mot var och en. Hans familj är där, hans vänner och hans lärare. I samma stund går det upp för honom att han just återerövrat sitt kungadöme.</p> 2013-04-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Steneby https://venue.ep.liu.se/article/view/1488 I en anda av samverkan 2020-03-07T09:05:17+01:00 Richard Gerver venue@liu.se <p>Förra året deltog jag i tre särdeles minnesvärda arrangemang. Det var olika typer av arrangemang: ett för skolledare, ett för ungdomar och ett för erfarna företagsledare. Vid samtliga arrangemang hördes samma budskap tydligt tränga igenom retoriken. Det var samma budskap som hörts poängteras av författaren till de ofta citerade och manipulerade OECD-rapporterna om utbildning, Andreas Schleicher. Det är ett enkelt budskap, ett budskap som vi alla måste arbeta hårdare för att realisera, det är att <strong>samverkan är centralt för en framgångsrik utbildning i framtiden</strong>.</p> 2013-04-04T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2013 Gerver https://venue.ep.liu.se/article/view/1487 Inkluderande samarbete i och utanför klassrummet 2020-03-06T09:08:11+01:00 Li Holmström Wirf venue@liu.se <p>Att pedagoger inom skolan ska samarbeta med varandra är ingenting nytt. Samarbete betonas också starkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 (Lgr 2011). Men frågan om samarbete verkligen förekommer kvarstår på samma sätt som det förefaller rimligt att fundera kring vilka som samarbetar och på vilket sätt, skriver Li Holmström Wirf.</p> 2013-03-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Holmström Wirf https://venue.ep.liu.se/article/view/1486 Lärares intentioner med laborativ matematikundervisning 2020-03-08T09:04:25+01:00 Cecilia Sveider cecilia.sveider@liu.se <p>Att arbeta med laborativt material kan medföra ett förändrat arbetssätt för eleverna, från ett individuellt arbete till mer grupparbete. Samtidigt görs lärarna uppmärksamma på andra kompetenser så som argumentation- och kommunikationskompetens. Laborativ matematikundervisning skapar också en mer lustfylld matematikundervisning, skriver Cecilia Sveider.</p> 2013-03-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Sveider https://venue.ep.liu.se/article/view/1485 Stationsarbete på en förskoleavdelning: Barn, delaktighet och samspel 2020-03-11T09:04:24+01:00 Åsa Berglund venue@liu.se Jenny Harman venue@liu.se Jessica Iversen venue@liu.se <p>"Lyckas jag inte denna gång kanske jag lyckas nästa eller nästa…" På förskoleavdelningen Teddybjörnen arbetar vi pedagoger efter ledorden: barn kan, delaktighet och samhörighet/samspel. Detta görs dels i den dagliga verksamheten genom ett stationsinriktat arbetssätt och dels i de olika projekt vi utför. Vårt arbete med stationer och projekt har lett till att vi idag har lugnare barngrupper. Det har också lett till att vi har utvecklats som arbetsgrupp till följd av de diskussioner vi fört och det stöd vi givit varandra, skriver Åsa Berglund, Jenny Harman och Jessica Iversen.</p> 2013-02-22T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Berglund, Harman, Iversen https://venue.ep.liu.se/article/view/1484 Olika granskningar skildrar olika aspekter 2020-03-02T15:55:19+01:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se <p>Det som sker på skolans vardagsgolv, i klassrummen har under de senaste åren återigen blivit föremål för en allt mer omfattande diskussion. Inte minst som en effekt av ett ökat politiskt intresse och därpå följande reaktioner, skriver Marcus Samuelsson.</p> 2013-02-06T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1483 Matematikprojekt - Learning Study 2020-03-03T09:27:45+01:00 Tintin Kullered tintin.kullered@liu.se Malin Simonsson venue@liu.se <p>Våra erfarenheter av Learning Study är att det inte enbart hänger på hur man är som lärare för att eleverna ska lyckas, utan att det avgörande är om läraren är medveten om de kritiska aspekterna i det som ska läras ut, skriver Tintin Kullered och Malin Simonsson, Rimforsa skola. De konstaterar hur elever som tidigare hade svårigheter i matematik presterar bättre med hjälp av metoden.</p> 2013-01-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2013 Kullered, Simonsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1416 SVEA-metoden, ett framgångsrikt tematiskt lärande med en klar helhetssyn 2020-03-02T15:51:16+01:00 Bia Dahl venue@uv.liu.se <p>Elever måste kunna hantera en verklighet i snabb förändring med rask teknikutveckling. Skolan bör förbereda dem på en globaliserad värld. Det gäller att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lärandet. Men det saknas ofta en helhetssyn i skolan, skriver Bia Dahl. En lösning är att tänka tematiskt, när man organiserar innehållet, planerar undervisningen och arrangerar lärandemiljön, menar hon.</p> 2012-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2012 Dahl https://venue.ep.liu.se/article/view/1042 Den skickliga matematikläraren håller i taktpinnen 2020-02-06T14:14:32+01:00 Joakim Samuelsson joakim.samuelsson@liu.se <p class="ingress-sub">Skickliga matematiklärare gör saker som de flesta av oss som undervisar i matematik gör. Finessen är att de inte bara går i takt med praktiken, de håller också i taktpinnen, skriver Joakim Samuelsson.</p> <p class="bread">Trots den kritik svensk skola och dess matematiklärare ofta får utstå så finns det i våra skolor matematiklärare som skolledare, kollegor, elever, före detta elever och föräldrar uppfattar som bra matematiklärare.</p> <p class="bread">I en större studie (Samuelsson, 2012) beskrivs och analyseras hur en erfaren, och av omvärlden uppfattad som skicklig matematiklärare på högstadiet, gör på sina matematiklektioner. I denna artikel, som är den del av den större studien, visas hur den skickliga matematikläraren arbetar med språket i sin undervisning.</p> <h2>Bakgrund</h2> <p class="bread">Skolan är en av de största arbetsplatserna vi har i landet. Där arbetar lärare och elever, tillsammans med många andra personalgrupper. Förutom alla dessa personer som dagligen befinner sig i skolan så har i princip alla vuxna i Sverige gått i skolan. De har då tillägnat sig sin egna specifika bild av vad en skola är och hur den och de personer som arbetar i skolan bör agera.</p> <p class="bread">Att så många arbetar i skolan eller har tillbringat så mycket tid i skolan leder till att många har åsikter om skolan. Det finns således väldigt många som anser sig veta vad som är en bra skola, en bra rektor, en bra lärare och en duktig elev etcetera.</p> <p class="bread">Skolan blir kanske, på grund av att så många har erfarenhet av den, utsatt för kritiska synpunkter från många olika håll. Studeras undervisningen i matematikämnet kan det konstateras att elevers matematikkunskaper är ett ständigt återkommande diskussionsämne i samhället i allmänhet och i skolvärlden i synnerhet (SOU, 2004).</p> <p class="bread">En avgörande roll för vilka matematikkunskaper som utvecklas i en skola och samhälle har läraren (SOU 2004, Hattie, 2009). Det är lärarens beslut i undervisningssituationen som är avgörande för vad eleverna i skolan har möjlighet att lära (Samuelsson, 2003).</p> <p class="bread">Ett problem som ofta tas upp i relation till skolmatematiken i Sverige är den stora mängd lärare som undervisar i matematik men som saknar behörighet. Saknar man utbildning eller kunskap inom ett område är det oftast mycket svårare att veta vad man ska titta och lyssna efter i klassrummet. Utan kunskap inom området vet man till exempel inte hur det är lämpligt att representera matematiken för den aktuella elevgruppen, eller hur elever i den aktuella åldern tänker kring olika matematiska fenomen, vilka missuppfattningar eleverna har, svårigheter eleverna brukar ha med innehållet eller vilka de kritiska punkterna i undervisningen kan vara etcetera.</p> <p class="bread">Trots den kritik svensk skola och dess matematiklärare ofta får utstå så finns det i våra skolor matematiklärare som skolledare, kollegor, elever, före detta elever, föräldrar uppfattar som väldigt bra matematiklärare. Syftet med följande studie är att beskriva och analysera hur en erfaren och av omvärlden uppfattad som skicklig matematiklärare på högstadiet genomför sina matematiklektioner.</p> <p class="bread">Kunskaper om deras undervisning skulle kunna bidra med en annan och förmodligen mer positiv bild av arbetet att vara lärare än de ödesmättade beskrivningar som vi ofta möter i pressen. För att få svar på vad som kännetecknar en erfaren skicklig matematiklärare har jag följt en högstadielärare på hans matematiklektioner under hans sista termin före pensioneringen.</p> <p class="bread">Matematikläraren uppfattas av skolledare, kollegor, elever, före detta elever, föräldrar som en väldigt bra matematiklärare. Resultaten av hela studien redovisas i en större rapport (Samuelsson, 2012). I denna artikel ges endast ett kortfattat exempel på hur läraren arbetar med språket i sin matematikundervisning.</p> <p class="bread">Avslutningsvis resoneras också om vad det är som kännetecknar den skickliga matematiklärarens matematikundervisningen på ett mer allmänt plan.</p> <h2>Den skickliga matematiklärarens språkanvändning</h2> <p class="bread">På den första lektionen under mina fältstudier upplevde jag att det var en lektion med ett tydligt matematikfokus. Känslan var att man som deltagare sögs in i vad som skulle kunna betecknas som den matematiska diskursen. På matematiklektionerna arbetade läraren och eleverna med matematik, de tänkte matematik och de utnyttjade de matematiska begreppen.</p> <p class="bread">Läraren förväntade sig att eleverna skulle känna till termer och begrepp och de skulle också använda dem eftersom begreppen har en innebörd. I undervisningen framhölls att orden/begreppen som används betyder olika saker, symbolerna som utnyttjas har också en innebörd samtidigt som matematiska resonemang är vanligt förekommande inslag i matematikundervisningen.</p> <h2>Ordens betydelse</h2> <p class="bread">I matematikundervisning används en mängd olika ord och uttryck som inte är vanligt förekommande i elevers vardag. Det språkliga uttrycket betecknar en mening eller en innebörd. Väsentliga delar av det som vi skulle kunna kalla kunskap finns i relationen mellan ett uttryck och det som uttrycket refererar till. I den studerade lärarens undervisning är denna form av språkanvändning mycket tydlig. Det handlar till exempel om vad olika prefix står för, milli, cent, hekto, kilo, etcetera.</p> <p class="bread">Genom att läraren också förväntar sig att eleverna behärskar dessa prefix så återkommer han ständigt till dem i sin undervisning när eleverna till exempel resonerar om matematiska problem. Ett exempel på detta fenomen är när procent begreppet ska introduceras så kopplar läraren det till centimeter. Han säger:</p> <p class="bread"><em>- Vet vi vad cent- står för i centimeter så kan vi kanske räkna ut hur stor del en procent av något är.</em></p> <p class="bread">Att prefixen har en betydelse och är viktiga i lärarens undervisning framgår av den lapp som sitter bredvid tavlan i lärarens klassrum. På lappen finns alla prefix som är relevanta för eleverna och deras lärande i matematik upptagna och beskrivna.</p> <p class="bread">Vid flera tillfällen poängterar till exempel läraren att det heter kilogram och inte kilo med syftet att få eleverna att inse att kilo betyder tusen av något, i det här fallet gram.</p> <p class="bread">Ett annat exempel när prefixen utnyttjas är när eleverna arbetar med skala. På frågan ”Hur lång är en centimeter på kartan i verkligheten?”. Kartans skala är 1:4 000 000, det vill säga 1 centimeter är 4 000 000 centimeter i verkligheten. För att förenkla detta använder sig läraren av prefixen. Eftersom cent betyder hundradel kan följande tanke göras, det vill säga vi drar ett lodrät streck mellan andra och tredje nollan bakifrån på 4 000 000. Detta medför att vi får 1 cm motsvarar 40 000 m.</p> <p><code style="color: green;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>m </strong><br>1 cm motsvarar då 4 000 0|00 cm</code></p> <p>Eftersom kilo betyder 1000 så kan även följande tanke göras, det vill säga vi drar ett nytt lodrät streck så tre nollor på 4 000 0 ”försvinner”. En centimeter på kartan motsvarar således 40 km i verkligheten.</p> <p style="color: #000;"><code>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>km</strong><br>1 cm motsvarar då 4 0|00 0</code></p> <p class="bread">Ovanstående är ett exempel på hur läraren använder sig av orden och dess betydelse för att tänka kring matematiska problem. Språket ges då en kraft som medierande redskap, en resurs för hur man kan tänka för att skapa kunskap om världen. Genom den flexibla och utvecklingsbara relationen mellan språkliga uttryck och de företeelser som de refererar till kan eleverna sedan lösa uppgifter som de tidigare inte varit i kontakt med. Samtidigt skolas de in i ett sätt att förhålla sig till matematiken. Det vill säga att orden betyder något och att orden kan hjälpa till med tänkandet.</p> <h2>De matematiska symbolernas betydelse</h2> <p class="bread">Förutom att orden som används har en specifik innebörd så framhåller också läraren de matematiska symbolernas betydelse i sin undervisning. När klassen till exempel resonerar om hastighetsproblem är läraren mycket noggrann med att påpeka att 80 km/h betyder 80 km per timme, inte 80 km i timmen. Den tankefiguren, det vill säga att det går 80 stycken km på en timme, finns sedan med i vad som i Samuelsson (2012) presenteras och benämns, Leifs magiska streck.</p> <p class="bread">Ett annat exempel på hur läraren riktar uppmärksamheten mot symbolernas betydelse är när den matematiska operationen multiplikation används. En elev som skriver&nbsp;&nbsp; när han ska beräkna vad tre tablettaskar kostar tillsammans om en tablettask kostar 15 kr, korrigeras direkt. Läraren menar att det är 3 stycken 15 kronor, alltså .</p> <p class="bread">För läraren är således betydelsen av de ingående delarna viktig eftersom de representerar ett sätt att tänka. Gruppen med femton kronor är multiplikanden och den ska multipliceras. Hur många gånger vi ska ta multiplikanden talar multiplikatorn (3) om. Genom att ständigt påpeka detta för eleverna så uppmärksammas de på betydelsen av de ingående delarna i en multiplikation.</p> <h2>De matematiska resonemangen</h2> <p class="bread">Vid min första mailkontakt med läraren så påpekar han att han förmodligen bara är en traditionell matematiklärare och att det inte är något särskilt att komma och titta på. Efter min första vecka känner jag mig tvungen att påminna honom om vad han sagt och också försöka förklara varför jag inte tycker han är en traditionell matematiklärare.</p> <p class="bread">Traditionell matematikundervisning har ofta förknippats med lärargenomgångar och enskild räkning. I denna lärares klassrum kommunicerades det hela tiden utom när eleverna skall arbeta enskilt. Genom att klassrumspraktiken innehåller dessa processer får eleverna en möjlighet att följa och bedöma lärarens och andra elevers resonemang samtidigt som de själva blir tvungna att tänka ut och genomföra såväl informella som formella resonemang.</p> <p class="bread">Dessa processer förekommer i princip i alla de olika former av undervisning som läraren använder sig av (se Samuelsson, 2012). En inte helt ovanlig samtalsstruktur kan se ut som nedan:</p> <ul> <li class="show-sub show">Läraren ställer en fråga</li> <li class="show-sub show">En grupp av elever diskuterar</li> <li class="show-sub show">Varje grupp presenterar hur de har tänkt</li> <li class="show-sub show">Läraren lyssnar och ger återkoppling och försöker förtydliga elevernas tankegångar</li> <li class="show-sub show">Eleverna korrigerar läraren eller har synpunkter på andra gruppers lösningar</li> </ul> <p class="bread">I ovanstående undervisningsprocess ges eleverna vid flera tillfällen såväl chansen att följa och bedöma andras resonemang som att tänka ut och genomföra resonemang. Genom att ständigt intressera sig för elevernas tänkande så ställer läraren frågor som gör att eleverna måste förklara sig vilket får till följd att deras resonemangs- och kommunikationskompetens utvecklas.</p> <p class="bread">Inventeringen av hur eleverna tänker och återkoppling finns med i alla undervisningsformer som läraren använder det vill säga, helklassundervisning på individuell nivå där nytt stoff presenteras, helklassundervisning på individuell nivå där problem diskuteras, helklassundervisning på gruppnivå, enskilt övande samt vid återkoppling av test. Den typen av inventering har förmodligen till stor del hjälpt läraren att utveckla sin professionskunskap kring hur eleverna tänker kring den matematik som undervisas på högstadiet.</p> <p class="bread">Kunskapen om elevernas tänkande har sen hjälpt läraren i hans (a) planering eftersom han vet vad som är svårt men också i hans (b) interaktion med eleverna då han snabbt kan känna igen elevernas problem.</p> <h2>Avslutande reflektion</h2> <p class="bread">Under senare år har det satsats stora pengar på laborativt material runtomkring i våra svenska skolor. Laborativ matematik har varit något som många kommuner sett som en viktig del i lärares kompetensutveckling. Studeras den skickliga lärarens undervisning så kan konstateras att han utnyttjar laborativa modeller men endast under mycket korta sekvenser, när något nytt ska introduceras eller när elever inte förstår den abstrakta modellen som han använder.</p> <p class="bread">I båda dessa fall så jobbar läraren med att få eleverna att tillägna sig den abstrakta matematiken och inse att de matematiska termer och begrepp som finns ger en hjälp i hur man kan tänka och förstå matematiken. Det handlar om att försöka få eleverna att förstå matematiken så som ämnet är konstruerat och relationerna mellan begreppen. Mitt intryck är att läraren försöker hålla sin undervisning i en matematisk diskurs och endast i liten grad använder sig av konkretiserande material eller vardagliga händelser. Dock utnyttjas bilder frekvent.</p> <p class="bread">I Samuelsson (2012) riktas uppmärksamheten mot den skickliga matematikläraren, vad som kännetecknar hans undervisning, och vilka kunskaper som läraren använder sig av i samspelet med eleverna. Att försöka beskriva vad som kännetecknar de skickliga lärarnas undervisning är inte helt enkelt. Risken är att det man som forskare uppfattar som kännetecken för undervisningen är något som varje person, som ägnat sig åt att undervisa i matematik, känner igen sig i och att det därmed inte får den tyngd som det förtjänar. Vi skulle kunna jämföra det med en fotbollspelare. Många är vi som spelat fotboll men vi är väldigt få som har fått vara med och spela på den högsta nivån.</p> <p class="bread">Ändå vet vi hur man springer, skjuter och passar etcetera. Det som förmodligen skiljer oss från de bästa är att vi gör samma saker men vi gör det med en helt annan kvalitet. Det som är svårt att få fram i denna typ av text är när dessa processer inträffar, i vilken utsträckning och i relation till vilket innehåll, i relation till elevers frågor och vad som händer i klassrummet. Kanske är det just det som är finessen med de skickliga matematiklärarna. De gör saker som de flesta av oss som undervisar i matematik gör men de gör det också vid rätt tidpunkt.</p> <p class="bread">När till exempel något inträffar i klassen så känner de skickliga matematiklärarna igen sig och kan fånga upp en tanke om ett matematiskt problem och föra samtalet vidare på ett för eleverna fruktbart sätt. En del forskare skriver att de skickliga lärarna går i takt med praktiken. Jag kan bara instämma, den undersökta läraren går i takt med praktiken samtidigt som det är han som håller i taktpinnen. Han skapar på så sätt en undervisningsvärld där matematiken är framträdande.</p> 2012-12-03T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2012 Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1415 Att fokusera bibliotek 2020-03-06T09:08:43+01:00 Anna-Lena Eriksson Gustavsson anna-lena.eriksson.gustavsson@liu.se <p>Arbetet med förankring av synen på fokusbiblioteket som en central aktör i den pedagogiska verksamheten på skolorna behöver ständigt påminnas om, stärkas och intensifieras.</p> 2012-02-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2012 Eriksson Gustavsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1413 Depressionsförebyggande kurser krockar med skolans pedagogiska vardag 2020-03-03T09:27:48+01:00 Anette Wickström anette.wickstrom@liu.se <p>Manualbaserade program för social och emotionell träning är trubbiga verktyg som krockar med skolans pedagogiska arbete. Anette Wickström visar hur flickor i årskurs 7 tillsammans med sina lärare förändrar kursens fokus på inre tankar till ett fokus på kommunikation och samarbete. Det är elevernas motstånd och lärarnas pedagogiska kompetens som räddar programmen från att misslyckas, skriver Anette Wickström som också analyserar varför kurserna är populära bland lärare och skolledare.</p> 2012-02-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2012 Wickström https://venue.ep.liu.se/article/view/1412 Tidstypiska menings- och handlingskriser hos ungdomar 2020-03-03T09:27:02+01:00 Thomas Ziehe venue@liu.se <p>Dagens ungdomar är så att säga barn till kulturella avstruktureringar. Det är en helt annan socialisationskontext än för sjuttiotalets och åttiotalets ungdomsgeneration. Den unga generationen då reagerade med sina livsstilar på en kulturell överstrukturering. Idag däremot handlar det i ungdomarnas livsformer i allt högre utsträckning om att lära sig hantera de många avstruktureringarna och att kompensera dessa. Ungdomarna svarar på avstruktureringarna med egna motbehov – med behov av stabilitet, säkerhet och tillhörighet i livsmiljön. Individerna skapar sig regelsystem och strukturer som befriar dem från kontingens och som ska säkerställa överskådlighet.</p> 2012-02-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2012 Ziehe https://venue.ep.liu.se/article/view/1043 Lärares benägenhet att gripa in 2020-02-06T14:08:58+01:00 Marcus Samuelsson marcus.samuelsson@liu.se <p>Förmågan eller avsaknaden av förmåga att gripa in när ingripande kan anses befogat diskuteras från tid till annan. Det sker inte sällan som en följd av en massmedialt uppmärksammad händelse. Detta oavsett det gäller interventioner i krishärdar från organ som EU eller FN eller stater som USA eller det rör sig om enskilda medborgares beteende i särskilda situationer skriver Marcus Samuelsson.</p> 2012-02-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2012 Samuelsson https://venue.ep.liu.se/article/view/1414 Aktivt arbete med det centrala innehållet i Idrott och Hälsa 1 bidrar till reflektion 2020-03-03T09:47:28+01:00 Mats Svärd venue@liu.se <p>Arbetet med det centrala innehållet är inte något som kommer automatiskt, det måste arbetas med återkommande och brytas ner och presenteras på ett för eleverna begripligt sätt. Det är avgörande hur läraren presenterar det centrala innehållet för hur väl eleverna ska till sig denna skrift och vad som står skrivet i den.</p> 2012-02-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2012 Svärd