Riktlinjer ULF-artiklar

Instruktioner till författare till artiklar inom området Utveckling, lärande och forskning (ULF)

Ingressen

Ingressen bör på några rader ringa in vad artikeln handlar om. Max 1oo ord.

Bakgrund (identifiering av problemområdet)

Beskriv på vilket sätt projektet utgår från professionens (lärare, förskollärare, rektor etc) behov och utmaningar. Skriv fram tydligt utmaningarna som utgår ifrån initiativ från professionen, tidigare gemensamma samarbeten etc. 

Syfte (beskrivning av vad forskare och medverkande verksamma (dvs lärare, förskollärare, pedagoger, rektorer) vill uppnå)

Skriv fram tydligt projektets syfte, ange specifika frågeställningar och vilken kunskap som projektet ämnar att producera.

Beskrivning av metod- och arbetsprocess

Beskriv vilka metoder som har valts gemensamt av forskaren/na och medverkande verksamma för att besvara projektets frågeställningar. Beskriv tex vilka implementeringar/aktioner/metoder som användes i projektet. Beskriv även arbetsprocessen som ledde fram till projektets resultat. Hur har forskarna och de medverkande verksamma arbetat tillsammans.

Resultat (vad ledde arbetet till?)

Redogör för projektets resultat dvs vad har projektgruppen kommit fram till. Vad är det för ny kunskap/förändring/utveckling som projektet genererat som avhjälper professions/verksamhetsrelaterade ”problem”.

Implikationer

Resonera kring hur resultat från projektet kan vara användbara för utveckling och lärande även vid andra förskole- och skolverksamheter än där projektet genomfördes.

Språk

Svenska

Artiklarna

Artiklarna skall vara baserade på de projekt som finasieras med särskilda ULF-medel. Artiklarna granskas genom peer-review-system. Längden på artiklarna bör inte översstiga 2500 ord  (inklusive ingress, referenslista, tabeller, figurer, etc)

 

 

Tack på förhand,

Redaktörerna Maria Simonsson & Magnus Jansson

venue@liu.se