Riktlinjer för författare

Vem kan skriva i Venue?

Alla som är verksamma inom förskole-, skol- och utbildningsområdet. Du kan vara förskollärare, barnskötare, fritidspedagog, lärare, förskolechef, rektor, områdeschef, förvaltningschef, utvecklingsledare, politiker, forskare, studerande m.m. Det viktiga är att du känner att du har något att säga om förskola, skola eller utbildning.

Vad kan man skriva om?

Vi utgår från att skolans utbildning nu ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är fritt att skriva om vad du vill inom förskola, skola och utbildning. Du kan skriva om den dagliga pedagogiska verksamheten, ett projekt som ni bedriver, en strategi eller vision som ni har, en undersökning du gjort eller teori som kan öka vår förståelse om förskolan eller skolan. Venue är en möjlighet att beskriva ett forskningsresultat på ett mer populärvetenskapligt sätt och en möjlighet att synliggöra den erfarenhet som den dagliga pedagogiska verksamheten vilar på och därmed bidra till att bygga en beprövad erfarenhet.

Vad kan man inte skriva om?

I princip kan man skriva om det mesta som rör förskola, skola eller utbildning.

Hur går man tillväga om man vill skriva i Venue?

Det finns en mall som du kan ladda ner och använda som stöd i ditt skrivande. När du har en färdig artikel så skickar du den via manuskripthanterinssystemet

Vad bör man tänka på när man skriver en artikel till Venue?

Det finns flera saker som man kan tänka på. Vi har listat några av dem nedan:

 • Tänk på att det är en kortare text 8 000-10 000 tecken eller ungefär 3-5 sidor. Därför är det viktigt att du avgränsar det du vill skriva om.
 • Låt texten ”vila” ett tag och läs sedan igenom den. Det kan vara bra för då ser man ofta saker som är lite oklara.
 • Be någon eller några läsa din text innan du skickar in.
 • Använd inte barns eller elevers riktiga namn i artikeln. Om du vill använda bilder på barn och elever måste du ha vårdnadshavares godkännande. Fyll i blanketten och skicka in till Venue.
 • Läs Tio skrivtips av Anika Agebjörn för mer tips.

Texten ska följa gällande lagstiftning och andra etiska regler:

Vad gör Venues redaktion?

Redaktionen ger visst stöd gällande språklig granskning och redigering.

Varje text läses av två i redaktionen.

Författaren skickar in texten, porträtt och en kort personbeskrivning. Redaktionen lägger upp de länkar som finns i högerspalten. Som författare har du möjlighet att komma med förslag på länkar du tycker är relevanta för artikeln.

Ansvar

Venue har inget utgivningsbevis och det finns ingen utgivare som ansvarar för innehållet utan det är skribenten(-erna) som ansvarar för sina texter.

Vidare har inte Venue samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som radio, tv och tidningar. Det innebär bland annat att det inte finns något meddelarskydd, att personuppgiftslagen gäller med mera.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.

 • Jag har använt mig av mallen och texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare, och laddar upp filen i Word-format.
 • Om inskickat bidrag blir accepterad för publicering godkänner jag följande avtal:

  1. Definitioner

  Detta publiceringsavtal, här kallat avtal, angående det manuskript som nu insändes, här kallad artikeln, och om det blir accepterat för publicering kommer att publiceras under Open Access i tidskriften Venue. Parterna i detta avtal är författar(na), om flera på uppdrag av korresponderande författare, och tidskriften Venue.

  2. Upphovsrätt

  Alla artiklar kommer att publiceras med öppen åtkomst under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens (CC-BY-NC), som införlivas här genom referens och specificeras vidare på http://creativecommons.org/licenses/by/4.0.Creative Common-licensen läggs till i artikeln inklusive Creative Common-logotypen (CC-BY-NC). Önskar författaren en CC-BY-licens på artikeln istället kan författaren meddela det i

  Författaren behåller ägandeskapet till upphovsrätten på alla versioner av artikeln och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

  3. Kostnad och avgifter

  Att publicera en artikel i Venue är kostnadsfritt och inga författaravgifter debiteras. Venue betalar inte några royalty till författaren och Venue har inga kommersiella intressen i artikeln.

  4. Författarens åliggande

  4.1 Författaren medger att den uppladdade artikeln kan publiceras av tidskriften och att artikeln är den ursprungliga och korrekta versionen från författarna.

  4.2 Författaren beviljar och tilldelar härmed Venue den icke-exklusiva rätten att publicera (trycka och publicera online) artikeln på det eller de språk som tidskriften har valt att publicera i under hela upphovsrättens giltighetstid.

  4.3 Författaren är författaren till artikeln och har en fullständig och obehindrad rätt att disponera över dess upphovsrätt i enlighet med detta avtal och att underteckna detta avtal.

  4.4 Artikeln har inte formellt publicerats i någon annan tidskrift, bok eller antologi, eller motsvarande och är inte under utredning att publiceras i någon sådan publikationsform.

  4.5 Artikelinnehållet är original och innehåller inget material från andra publikationer som kan betraktas som plagiering. Om sådant material ingår i artikeln måste författarna ha upphovsrättsägarens tillstånd och ge en hänvisning till källan.

  4.6 Artikeln förtalar inte någon eller kränker på något sätt rättigheter för någon eller någon strafflagstiftning, och författaren har gjort alla rimliga ansträngningar för att säkerställa riktigheten i den faktainformation som finns i artikeln.

  4.7 Om den publicerade artikeln bryter mot avsnitten 4.1-4.5 samtycker författaren till att kompensera tidskriften mot alla fordringar, handlingar, relaterade skador, förluster, skulder och utgifter som publiceringen har ådragit sig.

  5. Venues åläggande

  5.1 Venue åtar sig att publicera författarens artikel online på tidskriftswebbplatsen efter att ha accepterat artikeln för publicering.

  5.2 Redaktionella ändringar i artikeltexten av tidskriftsredaktören måste göras i samråd med författaren innan artikeln publiceras. Författaren behåller upphovsrätten till artikeln inklusive ändringar som gjorts av tidskriftsredaktören.

  5.3 Venue förbehåller sig rätten att utföra plagieringskontroller av artikeln innan den publiceras i tidskriften.

  5.4 Venue uppfyller kraven i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för lagring av personuppgifter i Open Journal System (OJS), enligt förlagets integritetspolicy.

  6. Tvistlösning

  Tvister som följer av detta avtal ska lösas genom direkt förhandling mellan Venue och författaren. Om förhandlingarna inte leder till en lösning inom rimlig tid, ska tvisten slutligen avgöras av en offentlig domstol.

  7. Undertecknande av avtalet

  Genom att kryssa för rutan undertecknar du detta avtal och är båda parterna är skyldiga att uppfylla ovanstående policyer och villkor. Detta avtal skall följa svensk lagstiftning.