Redaktionella riktlinjer

Dessa redaktionella riktlinjer gäller from 2024 

Double-Blind Granskningsprocess

Alla insända manus bedöms först av en redaktör som avgör om manuset är lämpligt för att sändas vidare till peer-review. Manus som anses vara lämpliga för vidare bedömning skickas till två eller fler oberoende experter inom relevant område. Dessa granskare ska lyfta fram manusets allmänna och specifika förtjänster och brister. 

Tidskriften tillämpar en double-blind granskningsprocess (peer-review), vilket säkerställer att både författare och granskare förblir anonyma under hela granskningsförfarandet. Granskare uppmanas att tillhandahålla konstruktiv kritik dvs lyfta fram manusets allmänna och specifika förtjänster och brister, även i de fall då manuskriptet inte rekommenderas för publikation. 

Redaktionellt Beslut

Utifrån granskarnas rapporter utarbetar redaktören en rekommendation om manuskriptet ska accepteras eller avslås. Det slutliga ansvaret för publiceringsbeslutet vilar på tidskriftens huvudredaktör, som fattar det definitiva beslutet om publicering.