Call for papers - Utbildning, lärande, forskning

2024-01-02

Utbildning, lärande, forskning

Call for papers

Den nationella försöksverksamheten ULF (Utbildning, lärande, forskning) har på uppdrag av regeringen pågått sedan 2017 och avslutas 2024. I ULF deltar 25 lärosäten, indelade i fyra noder, med skolhuvudmän och verksamma i förskola och skola. Tillsammans utvecklar och prövar de hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola gällande forskning och skolutveckling. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för förskola/skola genom att professioner inom förskola/skola ska kunna ta initiativ till forskning likväl som forskare inom akademin. Samverkansmodellerna kan innefatta att:

  • etablera gemensamma miljöer för formulering av forskningsfrågor
  • bedriva gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
  • skapa förutsättningar för delade tjänster mellan akademi och skola
  • forskningsintegrera lärarutbildning eller delar av lärarutbildning

Inom ULF har det legat en stark tonvikt på att samverkan ska präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi samt att samverkansmodellerna ska vara långsiktigt hållbara för forskning och utveckling.

Karlstad universitet har huvudansvar för en av de fyra noderna inom försöksverksamheten ULF, den så kallade Karlstad-noden. I den ingår även Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och Linköpings universitet. Ledningen för noden har beslutat att genom detta specialnummer av Venue avsluta och sammanfatta arbetet som bedrivits inom Karlstad-nodens ULF-projekt.

Mot denna bakgrund bjuder vi nu in deltagare som samverkat inom ramen för olika ULF-projekt att beskriva sina projekt i en populärvetenskaplig artikel. Syftet är att sprida kunskaper och erfarenheter som har genererats genom de ULF-projekt som har genomförts från 2017 och fram till nu inom Karlstad-noden. Vi söker artiklar som visar exempel på den stora mångfald och variation av ULF-projekt som genomförts och som illustrerar bredden av ämnesområden, verksamheter och former för samverkan mellan verksamma i olika praktiker och forskare och de lärdomar som projekten genererat.


Deadline, abstracts
: 28 februari 2024

Abstract på max 250 ord skickas till venue@liu.se och ska inkludera artikelns titel, skribenternas namn, affiliation och e-postadress.


Deadline, artiklar:
 15 september 2024

Artiklarna kommer att publiceras i början av 2025 och får inte tidigare publicerats i andra sammanhang. Artiklarna skall skickas till https://venue.ep.liu.se/about/submissions, Utbildning, lärande och forskning ULF.

Samtliga artiklar som publiceras genomgår en granskning av en lektör.  För mer information om längd, referenssystem etc. se

https://venue.ep.liu.se/index.php/Venue/Riktlinjer-ULF

Gästredaktörer för temanumret är

  • Maria Simonsson, Linköpings universitet
  • Karin Flensner, Högskolan Väst
  • Katharina Jacobsson, Högskolan Halmstad
  • Jaana Nehez, Högskolan Halmstad
  • Anna Bergqvist, Karlstad Universitet


VENUE

Linköpings universitet vill med tidskriften VENUE stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola. 

Besök gärna vår hemsida https://venue.ep.liu.se/


För mer information, kontakta:

Maria Simonsson, Biträdande Professor
Redaktör för VENUE
Linköpings universitet
maria.simonsson@liu.se