Publiceringsavtal

Detta publiceringsavtal godkäns elektroniskt när författtaren skickar in sitt manus. 

 1. Definitioner. Detta publiceringsavtal, här kallat avtal, angående det manuskript som nu insändes, här kallad artikeln, och om det blir accepterat för publicering kommer att publiceras under Open Access i tidskriften Venue. Parterna i detta avtal är författar(na), om flera på uppdrag av korresponderande författare, och tidskriften Venue.
 2. Upphovsrätt. Alla artiklar kommer att publiceras med öppen åtkomst under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens (CC-BY-NC), som införlivas här genom referens och specificeras vidare på http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.Creative Common-licensen läggs till i artikeln inklusive Creative Common-logotypen (CC-BY-NC). Önskar författaren en CC-BY-licens på artikeln istället kan författaren meddela det i Kommentarer till redaktören nedan. Författaren behåller ägandeskapet till upphovsrätten på alla versioner av artikeln och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.
 3. Kostnad och avgifter Att publicera en artikel i Venue är kostnadsfritt och inga författaravgifter debiteras. Venue betalar inte några royalty till författaren och Venue har inga kommersiella intressen i artikeln.
 4. Författarens åliggande
  4.1 Författaren medger att den uppladdade artikeln kan publiceras av tidskriften och att artikeln är den ursprungliga och korrekta versionen från författarna.
  4.2 Författaren beviljar och tilldelar härmed Venue den icke-exklusiva rätten att publicera (trycka och publicera online) artikeln på det eller de språk som tidskriften har valt att publicera i under hela upphovsrättens giltighetstid.
  4.3 Författaren är författaren till artikeln och har en fullständig och obehindrad rätt att disponera över dess upphovsrätt i enlighet med detta avtal och att underteckna detta avtal.
  4.4 Artikeln har inte formellt publicerats i någon annan tidskrift, bok eller antologi, eller motsvarande och är inte under utredning att publiceras i någon sådan publikationsform.
  4.5 Artikelinnehållet är original och innehåller inget material från andra publikationer som kan betraktas som plagiering. Om sådant material ingår i artikeln måste författarna ha upphovsrättsägarens tillstånd och ge en hänvisning till källan.
  4.6 Artikeln förtalar inte någon eller kränker på något sätt rättigheter för någon eller någon strafflagstiftning, och författaren har gjort alla rimliga ansträngningar för att säkerställa riktigheten i den faktainformation som finns i artikeln.
  4.7 Om den publicerade artikeln bryter mot avsnitten 4.1-4.5 samtycker författaren till att kompensera tidskriften mot alla fordringar, handlingar, relaterade skador, förluster, skulder och utgifter som publiceringen har ådragit sig.
 5. Venues åläggande
  5.1 Venue åtar sig att publicera författarens artikel online på tidskriftswebbplatsen efter att ha accepterat artikeln för publicering.
  5.2 Redaktionella ändringar i artikeltexten av tidskriftsredaktören måste göras i samråd med författaren innan artikeln publiceras. Författaren behåller upphovsrätten till artikeln inklusive ändringar som gjorts av tidskriftsredaktören.
  5.3 Venue förbehåller sig rätten att utföra plagieringskontroller av artikeln innan den publiceras i tidskriften.
  5.4 Venue uppfyller kraven i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för lagring av personuppgifter i Open Journal System (OJS), enligt förlagets integritetspolicy.
 6. Tvistlösning Tvister som följer av detta avtal ska lösas genom direkt förhandling mellan Venue och författaren. Om förhandlingarna inte leder till en lösning inom rimlig tid, ska tvisten slutligen avgöras av en offentlig domstol.
 7. Undertecknande av avtalet Genom att kryssa för rutan vid inskickandet av manuskriptet undertecknar du detta avtal, Båda parterna är därmed skyldiga att uppfylla ovanstående policyer och villkor. Detta avtal skall följa svensk lagstiftning.