Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.

 • Jag har använt mig av mallen och texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare, och laddar upp filen i Word-format.
 • Om inskickat bidrag blir accepterad för publicering godkänner jag följande avtal:

  1. Definitioner.
   Detta publiceringsavtal, här kallat avtal, angående det manuskript som nu insändes, här kallad artikeln, och om det blir accepterat för publicering kommer att publiceras under Open Access i tidskriften Venue. Parterna i detta avtal är författar(na), om flera på uppdrag av korresponderande författare, och tidskriften Venue.

  2. Upphovsrätt.
   Alla artiklar kommer att publiceras med öppen åtkomst under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens (CC-BY-NC), som införlivas här genom referens och specificeras vidare på http://creativecommons.org/licenses/by/4.0.Creative Common-licensen läggs till i artikeln inklusive Creative Common-logotypen (CC-BY-NC). Önskar författaren en CC-BY-licens på artikeln istället kan författaren meddela det i Kommentarer till redaktören nedan. Författaren behåller ägandeskapet till upphovsrätten på alla versioner av artikeln och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

  3. Kostnad och avgifter
   Att publicera en artikel i Venue är kostnadsfritt och inga författaravgifter debiteras. Venue betalar inte några royalty till författaren och Venue har inga kommersiella intressen i artikeln.

  4. Författarens åliggande
   4.1 Författaren medger att den uppladdade artikeln kan publiceras av tidskriften och att artikeln är den ursprungliga och korrekta versionen från författarna.
   4.2 Författaren beviljar och tilldelar härmed Venue den icke-exklusiva rätten att publicera (trycka och publicera online) artikeln på det eller de språk som tidskriften har valt att publicera i under hela upphovsrättens giltighetstid.
   4.3 Författaren är författaren till artikeln och har en fullständig och obehindrad rätt att disponera över dess upphovsrätt i enlighet med detta avtal och att underteckna detta avtal.
   4.4 Artikeln har inte formellt publicerats i någon annan tidskrift, bok eller antologi, eller motsvarande och är inte under utredning att publiceras i någon sådan publikationsform.
   4.5 Artikelinnehållet är original och innehåller inget material från andra publikationer som kan betraktas som plagiering. Om sådant material ingår i artikeln måste författarna ha upphovsrättsägarens tillstånd och ge en hänvisning till källan.
   4.6 Artikeln förtalar inte någon eller kränker på något sätt rättigheter för någon eller någon strafflagstiftning, och författaren har gjort alla rimliga ansträngningar för att säkerställa riktigheten i den faktainformation som finns i artikeln.
   4.7 Om den publicerade artikeln bryter mot avsnitten 4.1-4.5 samtycker författaren till att kompensera tidskriften mot alla fordringar, handlingar, relaterade skador, förluster, skulder och utgifter som publiceringen har ådragit sig.

  5. Venues åläggande
   5.1 Venue åtar sig att publicera författarens artikel online på tidskriftswebbplatsen efter att ha accepterat artikeln för publicering.
   5.2 Redaktionella ändringar i artikeltexten av tidskriftsredaktören måste göras i samråd med författaren innan artikeln publiceras. Författaren behåller upphovsrätten till artikeln inklusive ändringar som gjorts av tidskriftsredaktören.
   5.3 Venue förbehåller sig rätten att utföra plagieringskontroller av artikeln innan den publiceras i tidskriften.
   5.4 Venue uppfyller kraven i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för lagring av personuppgifter i Open Journal System (OJS), enligt förlagets integritetspolicy.

  6. Tvistlösning
   Tvister som följer av detta avtal ska lösas genom direkt förhandling mellan Venue och författaren. Om förhandlingarna inte leder till en lösning inom rimlig tid, ska tvisten slutligen avgöras av en offentlig domstol.

  7. Undertecknande av avtalet
   Genom att kryssa för rutan undertecknar du detta avtal och är båda parterna är skyldiga att uppfylla ovanstående policyer och villkor. Detta avtal skall följa svensk lagstiftning.

Venue-artiklar

Riktlinjer Venue-artiklar

Utbildning, lärande och forskning (ULF)

Riktlinjer ULF-artiklar

Integritetspolicy

Insamling av data från registrerade och icke-registrerade användare av denna tidskrift faller inom ramen för granskade tidskrifters grundläggande funktioner. Dessa data inkluderar information som är nödvändig för kommunikation under redigeringsprocessen; de används för att informera läsare om författarskap och redigering av innehåll; de gör det dessutom möjligt att samla in data om läsarbeteende och att följa utvecklingen av geopolitiska och sociala aspekter inom vetenskaplig kommunikation. Alla data sparas på ett säkert sätt på en server på Linköpings universitet.

Tidskriftens redaktion använder insamlad data som vägledning i publiceringsarbetet och till att förbättra tidskriften. Data som kan användas till att utveckla publiceringsplattformen kan komma att delas med dess utvecklare, Public Knowledge Project, i anonymiserad och sammanfattad form och med lämpliga undantag såsom statistik på artikelnivå. Data kommer inte att säljas vidare, varken av denna tidskrift eller av PKP, och kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges här. Författare som publiceras i denna tidskrift är ansvariga för som förekommer i den redovisade forskningen.

Tidskriftens redaktion eftersträvar att följa branschnormen för datasekretess vilket inkluderar European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) bestämmelser om hantering av personuppgifter. Dessa innefattar (a) anmälan av personuppgiftsincident; (b) rätt att begära ut information; (c) rätt att bli bortglömd (d) dataportabilitet; och (e) inbyggt dataskydd. GDPR lämnar också utrymme för offentlighetsprincipen, vilket särskilt har betydelse for de som med största möjliga integritet hanterar vetenskapliga publikationers offentliga register.